SPACE
Sk
Hu
En
De

Tenderek és pályázatok


21.11.2016

Výzva: Kultúra národnostných menšín 2017
20.10.2016

VEC: Výzva - Zelené oázy 2017

V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, prípadne sa postarať o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode. Ak je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti, môžete sa tiež zapojiť do 11. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy.

Grantový program podporuje:

- environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,

- projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,

- výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),

- vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),

- čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,

- zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),

- sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,

- prezentáciu lokálnych produktov,

- zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,

- sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

 

Do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu. Územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené.

Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov.

 Cieľové územia:

- Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

 Kto môže žiadať o grant:

- registrované mimovládne neziskové organizácie,

- základné a stredné školy a učilištia,

- centrá voľného času a komunitné centrá,

- mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.

Financovanie a spolufinancovanie:

- Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur.

 Žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20 % z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote),vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca.

 Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu:

- materiál na výsadbu a úpravy terénu,

- náradie a iné potreby,

- predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava,

- chovný materiál,

- bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu.

Realizácia podporených projektov:

- Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2017, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.

 Prílohy k projektu:

- Fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizovať, prípadne zakreslenie cieľového stavu. Nie je potrebné prikladať profesionálne spracované projekty. Všetky prílohy v elektronickej forme posielajte uložené v jednom súbore vo formáte .zip alebo .rar. Rozsah všetkých elektronických príloh spolu: max. 5 MB. 

Hodnotenie projektov:

- Projekty sa hodnotia v 2 kolách. V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti. Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo v papierovej forme. Ak zvolítepapierovú verziu, pošlite vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiáchak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na stránke:

http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy/elektronicka-ziadost

 Neposielajte, prosím, žiadosti mailom, ani súčasne v elektronickej a papierovej forme!

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby.

Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy: 

12. december 2016

http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy
19.10.2016

Výzva za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel


Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.

„Z pozície ministra kultúry sa dlhodobo snažím zmeniť vnímanie kultúry z odvetvia, ktoré zdroje iba spotrebúva, na tvorcu hodnôt a rovnako aj generátora finančných zdrojov a pracovných miest. A je to práve kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý je jednou z  perspektívnych hybných síl rastu v Európskej únii,“ zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii minister kultúry Marek Maďarič, ktorý spustil výzvu na predkladanie žiadostí o tzv. decentralizovanú podporu z eurofondov.

Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu je 50 000 000 € (zo zdrojov EÚ). Pre Bratislavský kraj sú určené 2 milióny eur, zvyšných 48 miliónov si rozdelia ostatné slovenské regióny.

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pričom minimálna suma žiadanej podpory je 50 000 €. Z nenávratného finančného príspevku môžu financovať napríklad nákup technológií a softvérov, úpravu interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, marketingové aktivity, prenájom priestorov a technológií, či kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií.

Podmienkou poskytnutia dotácie je vytvorenie nových pracovných miest a ich počet je jedným z hodnotiacich kritérií v procese odborného posudzovania projektov. Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ povinný udržať vytvorené pracovné miesta z vlastných zdrojov ešte 3 roky.

Vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o decentralizovanú podporu z eurofondov predchádzali regionálne semináre a diskusie vo všetkých krajských mestách s cieľovými skupinami a zástupcami subjektov aktívnych v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html
Program obnovy dediny 2017

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti.

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017 
05.09.2016

80 000 eur pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.

 Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. Nadácia VÚB vníma rozvoj životaschopných komunít ako prioritu pre našu krajinu.

 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa.
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

 • zlepšenie života na miestnej úrovni,
 • záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa, prehlbovanie vzťahu ku komunite,
 • podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite,
 • dlhodobá udržateľnosť a rozvoj komunitných projektov.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.

Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške4 000 eur.

Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.

Cieľom grantového programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Nadácia VÚB podporí zmysluplnéviditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti

Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

Z grantu nie je možné hradiť:

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady),
- cestovné náklady,
- občerstvenie, pitný režim, ceny do súťaží,
- náklady spojené s medializáciou projektu,
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2016 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:

a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

1. kolo
Hodnotiaca komisia zložená z ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu48 projektov).

2. kolo
Na základe výsledkov prvého kola bude 48 projektov (spolu 8 krajov x 6 projektov) zaradených do hlasovania. Tri projekty (z každého kraja), ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant vo výške 3 000 eur. Spolu bude pridelených 24 grantov.

Hlasovanie bude prebiehať 07.-20.11.2016.

Hodnotiace kritériá

Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Bodové hodnotenie

Výnimočnosť projektu a jeho prínos pre komunitu (naplnenie špecifických potrieb komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre komunitu podstatné.

0 - 10

Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť).

0 - 5

Miera zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. Konkrétne príležitosti pre zaangažovanie zamestnancov skupiny VÚB.

0 - 5

Účel použitia finančných prostriedkov má reálny prínos pre komunitu. Rozpočet je primeraný a efektívny.

0 - 5

Komunikácia projektu. Nápad zaangažovania/ motivovania miestnej komunity za účelom získania dôvery a účasti na realizácii projektu. Využitie miestnych komunikačných prostriedkov, internetu a sociálnych sietí.

0 - 5

Maximálny počet bodov

30 BODOV

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 17.10.2016.
Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú aktuálne zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk.

Ocenenie Impact HUB
Budú udelené 2 zvláštne ocenenia vo výške 4 000 eur (pre jeden projekt) za projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Ocenenia budú poskytnuté formou grantu.
Hodnotiacim kritériom bude aj predstava finančnej udržateľnosti projektu po skončení grantovej schémy a prípadná škálovateľnosť projektu - možnosť rozšírenia komunitnej aktivity do iného regiónu, mesta príp. krajiny, alebo oslovenie nových cieľových skupín.

Proces poskytnutia grantu

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení víťazných projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80% sumy, zvyšných 20% poskytne po predložení záverečnej správy o realizácii projektu a riadneho finančného vyúčtovania grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30.9.2017.

Harmonogram

Vyhlásenie grantového programu

2. september

Uzávierka prijímania projektov

30. september

Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 6 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania)

17. október

Hlasovanie (výber 24 najlepších projektov, po troch v každom kraji)

7. - 20. november

Výsledky hlasovania – potvrdenie Správnou radou nadácie

do 30. novembra

Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov

december

Realizácia projektov

január – august 2017

 

https://www.nadaciavub.sk/novinky/80-000-eur-pre-komunity-kde-zije.html
11.07.2016

Ukážte sa v lepšom svetle

 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis  podporí dobrovoľníckou aj finančnou pomocou verejnoprospešné aktivity.

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje:

·         vzdelávanie

·         životné prostredie

·         sociálna oblasť

·         kultúra

·         šport

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch.

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 500 eur, minimálna výška je 1 000 eur.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia úspešne zapojená v prvom kole zamestnaneckého programu Ukážte sa v dobrom svetle, ak je to:

·         mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)

·         príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.

·         samospráva mesta alebo obec

Najneskôr do 15. septembra 2016 je potrebné registrovať sa na stránke  (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký grantový program 2016), vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca elektronicky odoslať.

 

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/pomozte-svojmu-okoliu-spolu-so-zamestnancami-slovenskych-elektrarni/1846
22.06.2016

Grantový program Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Program Rozprúdime regióny ponúka možnosť získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, ktoré rozprúdia život v regiónoch. Našim zámerom je podporiť akcie a iniciatívy v regiónoch a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v obciach a mestách, k rozvíjaniu komunitného života a k aktívnemu zapájaniu sa občanov do diania vo svojom okolí. Nadácia ZSE podporíme nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Našim cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov. V programe podporíme rôzne iniciatívy a podujatia, ktoré vychádzajú z lokálnych špecifík (miestne slávnosti, tradičné jarmoky,...), rozšíria ponuku voľnočasových aktivít (kultúrne a športové podujatia) iné podujatia, ktoré spoja miestnu komunitu a prispejú k rozprúdeniu miestneho života (obecné dni,...). V programe Rozprúdime regióny bude spolu prerozdelená suma 100 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 EUR. O podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:  obce a mestá  mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)  kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)  športové kluby  školy a školské zariadenia Jeden subjekt môže predložiť jeden projekt. 
28.04.2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov  v zmysle § 48 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

Žiadatelia môžu zároveň požiadať o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 s termínom ukončenia v roku 2019 v termíne od 2. mája 2016 do 15. mája 2016.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2016 do 9. júna 2016), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2016. 

http://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-predkladan-iadost-o-priame-podpory-na-lesncke-opatrenia-na-rok-2016/7470

 
27.04.2016

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

 

Radi by sme podporili tých, ktorí veria, že svet okolo nás môže byť lepší a snažia sa to ukázať. Grantovým programom Spojme sa pre dobrú vec chceme podporiť vaše užitočné nápady, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy.

V programe Spojme sa pre dobrú vec vám dávame príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo sme vyčlenili 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára.

https://www.nadaciaorange.sk/media/files/spojme_sa_pre_dobru_vec_2016_final.pdf
20.04.2016

13. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (OPKZP-PO1-SC131-2016-13)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje13. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (OPKZP-PO1-SC131-2016-13).

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50

mil. EUR

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 31.05.2016.

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/13-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-monitorovanie-druhov-a-biotopov-europskeho-vyznamu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2016-13/
06.04.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 10. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov.

 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné aktivity:

B.

Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

V rámci uvedenej aktivity sa podporuje:

1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

 

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne)
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje)
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov zo záujmového územia10, za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).

Oprávnené aktivity uvedené pod bodmi 1 a 2 vyššie nemôžu byť v rámci projektu vzájomne kombinované, avšak môžu byť v rámci projektu samostatne kombinované s oprávnenou aktivitou uvedenou pod bodom 3.

 

3. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, t.j.:

 

 • Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť investičných projektov. (samostatné projekty zamerané na aktivitu č. 3, bez kombinácie s oprávnenými aktivitami 1 alebo 2, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu).

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít. Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať projekty, ktoré v rámci jednej ŽoNFP kombinujú oprávnené aktivity uvedené pod bodmi 1 a 2 vyššie.

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

 
18.02.2016

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016. 

Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.ň

Bližšie informácie: http://www.zatepluj.sk/
16.02.2016

Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.

Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti:

 • Športu
 • Kultúry
 • Vzdelávania
 • Sociálnej pomoci a zdravia

Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne.

 • najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránkepodatelna.slsp.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";
 • na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto.  Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránkepodatelna.slsp.sk
 • vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z Vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.

Žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní.

Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže na základe predloženého rozpočtu projektu rozhodnúť len o čiastočnej podpore žiadosti.

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií. V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 http://www.nadaciaslsp.sk/

 
05.02.2016

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
 
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou
-          dostavby telocvične,
-          rekonštrukcie telocvične alebo
-          výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
-          rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
-          rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
-          rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
-          rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
-          rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

Informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-a-na-vybavenie-telocvicne/
03.02.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu


Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:         2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

 

Informácie: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=9917
3.2.2016

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away

 

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Operačný program: Ľudské zdroje

 

Informácie: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-150-obci-ktore-budu-zapojene-do-narodneho-projektu-take-away/

 
18.01.2016

Oznámenie PPA pre obce do 1000 obyvateľov a ich združenia 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry; Výzvu č. 13/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov; Výzvu č. 14/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Aktualizáciou výzvy sa:
v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4 na nasledovné znenie:
• PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.
• V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy PPA.
2.12.2015

VEC: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.

 

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Termín uzávierky: 14. januára 2016 (rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky)

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·        Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·        Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 

Priority:

1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

(najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

(najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. prevencia kriminality v rizikových skupinách

(najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách);

 

4. pomoc obetiam trestných činov

(najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).

 

Upozornenie:

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy.

·        Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·        Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·        Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2016“.

·        Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osobaAk je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Podrobné informácie: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016
25.11.2015

Kultúra národnostných menšín 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016.
 
Bližšie informácie na: 
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
4.11.2015

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku - zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii. 
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

2.11.2015
Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, vrátane všetkých jej príloh.

30.10.2015
Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií - http://www.apa.sk/index.php?navID=54529.10.2015


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií : http://www.apa.sk/index.php?navID=54727.10.2015

Môžu ryby lietať?

 

Cieľom grantovej výzvy „ Môžu ryby lietať?“ je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

 

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovouvýhrou 5 000 EUR.

 

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

 

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.


http://www.lietajuceryby.org/#!aktulna-vzva/c1b34

 

 
2.10.2015

Chceš rozvíjať svoj talent?

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti.

Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

http://www.axafond.sk/vyzva/
22.09.2015

Program obnovy dediny 2016

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je zverejnená: http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zelená dedina.
3.9.2015

Nadácia VÚB - Rozdelíme 80 000 euro pre aktívne komunity

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Oblasti podpory
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000eur.

Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant sa prijímajú výlučne cez elektronický systémhttps://nadaciavub.egrant.sk/ 
25.08.2015

 

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016

Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov. Preto sme sa rozhodli opäť otvoriť grantový program e-Školy pre budúcnosť aj pre školský rok 2015/2016.

Program sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, medzi ktoré patrí aj stále intenzívnejšie a bežnejšie využívanie komunikačných technológií žiakmi základných a stredných škôl. S tým súvisí aj množstvo rizík, ktorým musia deti a mladí ľudia čeliť.

Tento rok otvárame druhý ročník programu so zámerom zvýšiť záujem učiteľov, ale aj rodičov o problematiku rozumného a zodpovedného využívania internetu deťmi.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

 

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:  základných škôl, špeciálnych základných škôl, všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

Aj s týmto zámerom navyšujeme rozpočet oproti minulému roku na 50 000 €.

Maximálna čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.

Uzávierka prijímania projektov: 1. október 2015

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016  

 
13.8.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016.

Žiadateľ:
- je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky
- má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK
- má vyrovnané všetky záväzky voči NSK

Národná kultúrna pamiatka:
- nachádza sa na území Nitrianskeho kraja
- evidovaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
- je, resp. bude spoločensky vhodne využívaná
- je užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a je zabezpečovaná jej základná ochrana v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a rozvojom NSK

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 3 320,- €

Spoluúčasť: minimálne do výška 50 % predpokladaných nákladov

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.10.2015

6.8.2015

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
28.07.2015


Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

 Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 500 000 €.

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, napríklad nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 

4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-financovanie-projektov-v-oblasti-prevencie-kriminality
13.7.2015

Nová výzva - Environmentálny fond – Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

 

Oprávnení žiadatelia:

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

- samosprávny kraj,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

- výmena otvorových výplní (okná, dvere),

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

- práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016

 

maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienkyminimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane),

 v elektronickej aj písomnej forme.

 

 

http://www.envirofond.sk/sk/novinky.html?conf=zlY41C-XD3xIZeaSGObuBq1OqNTMCGwklhiao9BSn-8_
2.7.2015

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotáciepre rok 2016 je do 30.10.2015.
23.06.2015

Nová výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Číslo výzvy: 7/PRV/2015
Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4 - Podpora  na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=5211.06.2015

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
4.5.2015
Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidielna už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
24.04.2015

Nová výzva - Environmentálny fond - Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 - C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom(odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).

Oprávnení žiadatelia: 
-  obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-  združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.

Maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015.

Termín na predloženie žiadostí je do 17.07.2015.
15.4.2015

OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO 
Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 1
 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie 1.1
 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Dátum vyhlásenia: 20.03.2015

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17.06.2015

Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 60 000 000 EUR 


http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20151103-soro/
18.3.2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia. 

 

Oblasti podpory:

- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;

- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;

ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

 

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 

Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur.

 

Nadácia zároveň očakáva, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,

pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;

prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

 

Nadácia nepodporí aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné nákladyOdmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

samospráva – obec alebo mesto;

mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

 

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

 

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti:

Do elektronického formulára projektu na stránke podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia;

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15.4.2015

 http://www.nadaciaslsp.sk/clanok/otvoreny-grant-obce-blizsie-k-vam-2015-1
10.3.2015

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2015
24.2.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.
11.2.2015

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 EurMaximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

http://opz.health-sf.sk/mz-sr-vyhlasilo-vyzvy
6.2.2015

Informácie o výzve Nadácie J&T – Grant pre právnické osoby (Ľudia chorí s handicapom). 


Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie. Cieľovou skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb.


Podrobné informácie o výzve nájdete tu:

http://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html
4.2.2015

Dotácie z Ministerstva financií SR v roku 2015
3.2.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
 • prístavba materských škôl formou modulov,
 • prístavba materských škôl formou nadstavby,
 • výstavba nových materských škôl formou modulov,
 • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

26.01.2015

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
14.1.2015

Dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Obce môžu žiadať MDVRR SR o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €. 

viac na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

7.1.2015

Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave


Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva - EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.
Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.29.12.2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/

28.11.2014

Kultúra národnostných menšín 2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Výška dotácie: od 500,- do 150 000,- €.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu

Termín podávania žiadostí je do 19. januára 2015.

Bližšie informácie:http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
11.11.2014

Zelené oázy 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 


Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

7.11.2014

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 vo formáte PDF Vám zasielame aj v prílohe e-mailu.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 %oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu danenie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu prácenie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovnenie starším ako tri mesiace.

 
- aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátaneuznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľanie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.


http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

3. 11. 2014

Výzva KaHR-31DM-1401

 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Cieľom pomoci je:
- vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
- vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
- rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
- nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
- obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
- zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
- rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
- existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
- iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

31.10.2014

Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie.
Kód výzvy KaHR–21DM–1402
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €. 
24.10.2014

Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je1 328 000 €.

 Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií(film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·         Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt(FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015

SPACE