SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2008


23.10.2008: Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje dňom 15.10.2008 výzvu na predkladanie projektov HU-SK 2008/01
29. 09. 2008: VÝZVA: NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK, Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR–22VS-0801
29. 09. 2008:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK, Kód výzvy KaHR – 31SP – 0802, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
16.09.2008: Blokový grant: Program na podporu ochrany ľudských práv - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR
16.09.2008:VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2009
02. 09. 2008: SPOLOČNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK, Kód výzvy: DOP2008 SIP001)
13.08.2008: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
13.08.2008:Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
17.07.2008: Operačný program Životné prostredie - INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD: ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z VEREJNÝCH VODOVODOV, ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ
16. 07. 2008: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK, Kód výzvy KaHR – 111DM - 0801
07. 07. 2008: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013 - Číslo výzvy: 2008/PRV/07
07. 07. 2008: Odpadové hospodárstvo - Operačný cieľ: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, Kód výzvy: OPŽP-PO4-08-5
26. 06. 2008: Podpora, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v oblasti cestovného ruchu - KaHR – 31DM - 0801
15.04.2008: Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
14.04.2008: OP KaHR Vyzva_3_1_SP[1]
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre žiadateľov zo súkromného sektora
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu

Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho kraja
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu v rámci

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Členenie jednotlivých oblastí podpory na aktivity platné pre rok 2008:
Environmentálny fond vyhlásil nové výzvy na rok 2008
Harmonogram

Riziká korupcie pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku

Nový program EÚ - pre občanov

SPACE