SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2009


Vidiecka žena roka 2009 


15. októbra 2009 sa v meste Krupina konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Vidiecka žena – Líderka roka 2009. Súťaž organizuje Vidiecky parlament od roku 2002. Výsledky sa vyhlasujú vždy 15. októbra, na Svetový deň vidieckych žien. 

Súťaž má štyri kategórie a víťazkami tohto roka sú:

  • Najúspešnejšia žena – aktivistka pôsobiaca v treťom sektore – Milena Lintnerová z obce Staré v okrese Michalovce
  • Najúspešnejšia žena – politička pôsobiaca v miestnej politike – Etela Michlianová z obce Zalaba v okrese Levice
  • Najúspešnejšia žena – podnikateľka – Mária Balačinová z obce Košťany nad Turcom
  • Najúspešnejšia žena – remeselníčka – Ľudmila Bátorová z Hornej Lehoty v okrese Prievidza

Image7 
Paralelne sa konala aj súťaž „Úspešná žena Banskobystrického samosprávneho kraja“. Víťazkami tohto roka sú:

  • Najúspešnejšia žena – aktivistka – Alica Czobová z Rimavskej Soboty – Tomášoviec
  • Najúspešnejšia žena – politička – Marta Sýkorová z Dobrej Nivy
  • Najúspešnejšia podnikateľka – Nataša Harmaniaková zo Zvolena.

Image6 
Víťazka každej kategórie získala víkendový pobyt aj so službami v rôznych zariadeniach na Slovensku a tiež viacero vecných cien. Slávnostné vyhlásenie súťaže moderovala predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku, pani Mária Behanovská. Ceny víťazkám odovzdávali pán Milan Murgaš, predseda BBSK a pán Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina. Slávnostnú atmosféru umocnili svojimi piesňami a tancami deti a dospelý z rôznych ľudovo-umeleckých skupín. Po slávnostnom ceremoniáli nasledovala recepcia v hotely Slovan. 

Všetkým úspešným ženám srdečne blahoželáme a obzvlášť sme hrdý na pani Etelu Michlianovú, starostku obce Zalaba, ktorá svojím víťazstvom a svojou každodennou prácou robí dobré meno nášmu regiónu.

Image5
17.06.2009: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK. Kód výzvy: DOP–SIA–2009/4.1.3/01

OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Rámcová aktivita 4.1.3: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami
17. 06. 2009: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy: DOP 2009–SIP004
OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov (schéma pomoci de minimis) DM – 3/2008

Hlavným cieľom výzvy je podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania –samostatne zárobkovo činných osôb, rast a udržanie zamestnanosti u mikropodnikov, malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti.

Oprávnené aktivity:
Pomoc je určená na individuálne projekty, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít: - tvorba nových pracovných miest;
- vyškolenie zamestnancov, SZČO v nadväznosti na potreby pracovného miesta v prípadnej kombinácii s aktivitou:
- poradenské a podporné služby v oblasti predmetu činnosti s cieľom udržania pracovných miest.
Oprávnení žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi sú podnikatelia v súlade s podmienkami výzvy, ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Za žiadateľov sa na účely tejto výzvy považujú len subjekty zapísané do Obchodného registra (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.) a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci) v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov, a to v súlade s formami podnikateľov vymedzenými v Príručke pre žiadateľa.
16.06.2009: Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ: 3.2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (I. SKUPINA AKTIVÍT)
Kód výzvy: OPŽP-PO3-09-2
16. 06. 2009: Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Operačný cieľ: 4.3 NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SPÔSOBOM PRIAZNIVÝM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Kód výzvy: OPŽP-PO4-09-4
03.06.2009: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 ruší dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 31DM – 0901
03.06.2009: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 ruší dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP – 0901
26. 05. 2009: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR – 31DM - 0901

Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v oblasti cestovného ruchu

Oprávnené projekty :
1. Výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky; pričom pod výstavbu nových zariadení spadá i rekonštrukcia objektov, ktoré v minulosti neslúžili na účely cestovného ruchu;
2. Výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby;
3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu;
4. Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.
26.05.2009: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR – 21DM – 0901

Prioritná os 2 - Energetika Opatrenie
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
26.05.09: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR – 113DM – 0901

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
26.05.2009: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy KaHR – 111SP - 0901

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Cieľ: Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
07.01.2009: Výzvu na predkladanie ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK - Kód výzvy KaHR – 13SP – 0801

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
(Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja)

Účelom pomoci je:
- podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v Spoločenstve;
- zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách;
- rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.

Oprávnené projekty:

1. Priemyselný výskum,
2. Experimentálny vývoj
(Skúšobná výroba a testovanie výrobkov, postupov a služieb; štúdie technickej uskutočniteľnosti sú tiež oprávnené na poskytnutie pomoci)

Oprávnení prijímatelia:

- Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
- Veľkí podnikatelia (Ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 1,5 mld. Sk.)

Forma, výška a intenzita pomoci:

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.
- Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 30 000 €.
- Maximálna výška pomoci na projekt nepresiahne 2 mil. €, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. €. Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP:

Žiadosti o NFP (časť ITMS a papierová forma) treba odoslať do 17. apríla 2009 na regionálnu pobočku SIEA.Podrobné informácie ohľadne vypracovania žiadosti o NFP ako aj podmienky poskytnutia pomoci môžete získať na uvedených kontaktoch alebo v našej agentúre:

RRA Južný región
tel./fax: 036/752 30 51
Sv. Štefana 79
e-mail: director@rra-juznyregion.sk
943 01 Štúrovo

SPACE