SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2010


Vážená dáma, pán!

Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom tohto listu informoval o jednom z aktuálne prebiehajúcich programov Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Maďarskej nadácie na rozvoj podnikania) a podelil sa s Vami o niekoľko námetov a možností v súvislosti so vznikajúcou organizáciou Turistického destinačného menežmentu. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská Republika – Slovenská republika 2007 – 2013 , názov projektu je „Integrált turizmusfejlesztés a szlovák-magyar határrégióban – Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky”, číslo projektu HUSK/0801/1.3.2/0040. Do projektu je zapojených šesť maďarských partnerov a traja slovenský partneri čím je do územia realizácie projektu zahrnutá celá Slovensko – Maďarská prihraničná oblasť. Projekt je implementovaný v období od 01.10.2009 do 31.12.2010, jeho cieľom je vytvorenie spoločného systému destinačného menežmentu a jeho uvedenie do života. Člemni implementačného tímu sú organizácie s dlhoročnou praxou – na maďarskej strane nadácie na podporu podnikania so širokým portfóliom kontaktov a dlhoročnými skúsenosťami ktorí sa zaviazali umožniť záujemcom vstup do organizácie TDM a na Slovenskej strane Regionálne Rozvojové agentúry ktoré budú koordinovať spoluprácu s touto organizáciou a vytvoria spoločnú komunikačnú platformu na výmenu skúseností, vzdelávanie ako aj na reklamu na obidvoch stranách hranice.

V prílohe môjho listu Vám zasielam podrobnejšiu informáciu o organizácii TDM a vzor vyhlásenia o spolupráci ktorú keď vyplníte a doručíte na doleuvedenú adresu našej nadácie vyjadríte podporné stanovisko – záujem o členstvo v našej organizácii. Vyplnením vyhlásenia sa k ničomu záväzne nezaväzujete , organizácia však bude mať veľmi širokú pôsobnosť v oblasti menežmentu cestovného ruchu čo napomôže k získavaniu kontaktov, dostávaniu stále aktuálnych informácií a vytvorí možnosti uplatnenia sa v segmente cezhraničného cestovného ruchu.

S úctou :

Horváth László

Riaditeľ koordinácie programov
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Budapest, 2010.12.10.

Dokumenty: Vyhlásenie o zámere, Príloha k listu, List

Vyhlásenie o zámere, zasielajte prosím na niektorý z nasledovných kontaktov:

Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Sv. Štefana 79
943 01 Štúrovo
email: info@rra-juznyregion.sk
Tel: 036/752 3051

Ďakujeme!

Ing. Attila Tóth
riaditeľ RRA JR
Odborný seminár vo Forró

28. septembra 2010 sa vo Forró (HU) uskutočnil odborný seminár v rámci projektu s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky/ Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban. Projekt bol podaný v programe Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a Regionálna rozvojová agentúra Južný región je jedným z 9 partnerov spolupracujúcich na tomto projekte. Odborný seminár sa konal v budove Holdfény-Hotel Reštaurácie a jeho hlavnými témami bol cestovný ruch, úloha turisticko-destinačného manažmentu a predstavenie marketingovej stratégie.

Program sa začal o 11.30 hod. registráciou účastníkov. Otvorenia sa ujal pán Dr. Ferenc Ódor, poslanec národnej rady a predseda samosprávneho kraja B.A.Z (HU). Pán Dávid Sipos, projektový manažér MVA predstavil projekt. Charakteristike a situácii turizmu v Severo-Maďarskom regióne sa venovala pani Judit Molnár Hidvéginé, riaditeľka Severo-Maďarského regionálneho marketingu. Problematiku vytvorenia TDM systému v Maďarskej republike, skúsenosti a marketingovú stratégiu nám vo svojej prednáške priblížila Pani Edina Balázs Illésné, tajomníčka Magyar Turizmus Zrt. Po diskusii na danú tému, seminár uzavrel pán László Béres, riaditeľ z Abaúj Térségi Gazdaság és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Workshop v Rimavskej Sobote

24. septembra 2010 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo ďalšie podujatie – workshop, v rámci projektu s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky/ Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban. Projekt bol podaný v programe Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a Regionálna rozvojová agentúra Južný región je jedným z 9 partnerov spolupracujúcich na tomto projekte.

Workshop sa konal v budove Obchodnej akadémie a začal sa o 9 hodine registráciou účastníkov. Zahájenia sa ujal pán László Horváth, riaditeľ odboru koordinácie projektov MVA z Budapesti. O možnostiach rozvoja turizmu v mikroregióne Bátonyterenye hovoril pán Ádám Földi. Významu obnovy Ipeľských mostov v oblasti rozvoja turizmu sa venovala pani Katalin Molnár z Občianskeho združenia pre obnovu Ipeľských mostov. Kultúrne, prírodné a turistické hodnoty mikroregiónu Balassagyarmat nám vo svojej prednáške predstavila pani Andrea Lezsák z Viacúčelového spolku mikroregiónu Balassagyarmat. Téme cestovného ruchu a mládeže sa venovala pani Ing. Mária Kisantal z Obchodnej akadémie z Rimavskej Soboty. Vo svojej záverečnej reči zhrnula workshop pani Mgr. Mária Lőrincz z Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia. Po prednáškach plných nových informácií a zaujímavostí čakal prítomných chutný obed, počas ktorého mnohí zotrvali v družnej debate.
Odborný seminár v Komárne

Naša agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Južný región, je partnerom v projekte s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sa 13. augusta 2010 uskutočnil odborný seminár v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.
Hlavnou témou seminára bola úloha destinačného manažmentu v rozvoji cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky a potreba budovania komplexnej ponuky cestovného ruchu.
Podujatie sa začalo o 9:30 hod. registráciou účastníkov. Následne pán Tibor Vajda z VFPM s.r.o. Šaľa, predstavil projekt. Po ňom nasledoval pán Dr. Zoltán Budai, tajomník zástupcu odboru turistiky v Maďarskej republike. Témou jeho prednášky bola úloha turizmu a turistického destinačného manažmentu v MR. Pani Illésné Balázs Edina, manažérka TDM z Budapesti, hovorila o vytvorení systému turistického destinačného manažmentu v MR a prezentovala tu získané skúsenosti. Pani Tímea Kovácsová, odborníčka CK Student Lines SK, s.r.o. z Dunajskej Stredy, predstavila marketingový plán pre destinačný manažment CR prihraničných oblastí MR a SR. Seminár ukončil pán László Horváth, riaditeľ odboru koordinácie projektov MVA z Budapesti. Vo svojom krátkom príhovore zhrnul témy seminára a vyjadril sa, že informácie a skúsenosti, ktoré tu odzneli budú užitočné pre ďalšiu prácu v tejto problematike. Nasledoval obed po ktorom ešte niektorí prítomní zotrvali a debatovali o danej téme.

Image17
Ako môžeme zlepšiť grantový systém slovensko-maďarskej spolupráce? Odporúčania odbornej konferencie
12. júna 2010 o 9:30 sme usporiadali záverečné podujatie projektu „Tudással a kulturális értékekért” „Vedomosťami pre kultúrne hodnoty“, v rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. Podujatie sa konalo v Csokonai Művelődési Központ-e mesta Komárom /HU/.

Image14

Na tlačovej konferencii bol zástupcom médií predstavený projekt a dosiahnuté výsledky. Partneri projektu sa dohodli na pokračovaní spoločných aktivít.
Podujatie pokračovalo stretnutím predstaviteľov obcí (v organizovaní Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás), v rámci ktorého sa každá obec prezentovala určitým kultúrnym vystúpením.
Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy


Image13Projekt uskutočňujúci sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská Republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a v rámci konzorcia piatich organizácií z oboch strán hranice, uskutočňuje bezplatné workshopy pre seniorov a deti ako aj výmenné programy v Budapešti, v Štúrove a v Komárne.


Spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo) a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás.


Image12


Spolupracujúci partneri vyvinuli tri rozličné programy workshopov: program „Na net, starká“ zavedie seniorov do tajov práce s internetom, program „Pokračuj, starká“ oboznámi seniorov s internetovými možnosťami plánovania a prípravy ciest a ich dokumentácie, program „Na net, kamoš“ oboznámi deti s praktikami bezpečného používania internetu.


Účastníci workshopov, v rámci bezplatných výmenných programov budú mať možnosť spoznať paralelne pracujúcu skupinu na druhej strane hranice. Spoločne budú objavovať kultúrne hodnoty pohraničia, ktoré zdokumentujú, spracujú a sprístupnia na internete aj pre ostatných.


Koncom apríla navštívili Štúrovo absolventky workshopov z Budapešti. Absolventky počítačových workshopov zo Štúrova im túto návštevu opätovali 8-9 mája 2010. Počas týchto dvoch dní sme sa mohli spoznávať a prehlbovať vzájomné vzťahy. V tú istú dobu tam boli aj absolventky workshopov z Komárna.


Image11


V Budapesti Művelődési Központ-e sme sa oboznámili s krúžkami a programami, ktoré tam realizujú. Projektový manažér Gábor Kiss podal informácie o projekte a predstavili sa aj ostatný partneri.


Samozrejme, že sa predstavili aj starká. Zoznámili sa navzájom a v čulej diskusii sa porozprávali o workshopoch, vymenili si skúsenosti, hovorili aj o tom, kto ako využíva poznatky získané počas workshopov a mnohé si navzájom vymenili emailové či skypové adresy. Spoločne sme si pozreli počítačovú miestnosť, v ktorej sa workshopy uskutočňovali. Nakoľko takáto forma vzdelávania sa v Budapesti Művelődesi Központ-e realizuje už od roku 2002, medzi absolventkami nájdeme aj také, ktoré už aj sami vyučujú svoje rovesníčky.


Program bol spestrený prehliadkou mesta a návštevou divadla. Zo starkými z Budapešti a Komárna sme sa lúčili plný zážitkov a nových skúseností. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a zatiaľ pomocou získaných poznatkov udržujeme komunikáciu a prehlbujeme vzťahy, ktoré sme nadviazali.


Sarolta Jenei
projektová manažérka
Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Tlačová konferencia

Dňa 26. januára 2010 o 15:00 hod. sme sa zúčastnili tlačovej konferencie o projekte s názvom „Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy“. Tlačová konferencia sa konala v budove Budapesti Művelődési Központ.

Konferencie sa zúčastnili spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo), Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás, novinári, účastníci workshopov a záujemcovia.

Program tlačovej konferencie bol nasledovný:

 • príhovor – Katalin Margitai, riaditeľka (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie projektu – Gábor Kiss, projektový manažér (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie spolupracujúcich partnerov
 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých – Mária Fabóová, riaditeľka
 • Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Attila Tóth, riaditeľ
 • Csokonai Művelődési Központ, Komárom – István Tonomár, riaditeľ
 • Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás – Klára Gábor, projektová manažérka
 • diskusia s účastníkmi workshopov.


Po skončení tlačovej konferencie spolupracujúci partneri pokračovali pracovným stretnutím,


v rámci ktorého prerokovali ďalšie aktivity projektu.

Image1

Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy


Tlačová konferencia


26. január 2010, 15:00 hod.

Miesto: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)


Projekt uskutočňujúci sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a v rámci konzorcia piatich organizácií z oboch strán hranice, uskutočňuje bezplatné workshopy pre seniorov a deti ako aj výmenné programy v Budapešti, v Štúrove a v Komárne.


Spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo) a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás.


Spolupracujúci partneri vyvinuli tri rozličné programy workshopov, pripravujúcich vedúcich workshopov na ich úlohy: program „Na net, starká“ zavedie seniorov do tajov práce s internetom, program „Pokračuj starká“ oboznámi seniorov s internetovými možnosťami plánovania a prípravy ciest a ich dokumentácie, program „Na net, kamoš“ oboznámi deti

s praktikami bezpečného používania internetu. Bezplatné workshopy sú pre záujemcov dostupné na štyroch miestach: Budapešť, Komárno, Komárom, Štúrovo.

Účastníci workshopov, v rámci bezplatných výmenných programov, v čase jarných prázdnin budú mať možnosť spoznať paralelne pracujúcu skupinu na druhej strane hranice. Spoločne budú objavovať kultúrne hodnoty pohraničia, ktoré zdokumentujú, spracujú a sprístupnia na internete aj pre ostatných. Program uzatvoria začiatkom leta stretnutia na oboch stranách hranice. V rámci kultúrnych programov sa tu stretnú skupiny a predstavitelia oslovených obcí, upevňujúc aj tým cezhraničnú spoluprácu.


Program tlačovej konferencie:

 • príhovor – Katalin Margitai, riaditeľka (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie projektu – Gábor Kiss, projektový manažér (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie spolupracujúcich partnerov
 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých – Mária Fabóová, riaditeľka
 • Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Attila Tóth, riaditeľ
 • Csokonai Művelődési Központ, Komárom – István Tonomár, riaditeľ
 • Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás – Klára Gábor, projektová manažérka
 • diskusia s účastníkmi workshopovÚspešný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie


Sme veľmi radi, že naša partnerská organizácia, nadácia Euro-Híd so sídlom v Ostrihome, vyhrala medzinárodný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie.
Image1
Projekt v hodnote 21 tisíc eur je určený na rozvoj neziskových organizácií štúrovskej a ostrihomskej spádovej oblasti teda Euroregiónu Ister-Granum. V rámci cezhraničnej spolupráce spoločne zriadime z týchto peňazí tri kancelárie (Ostrihom, Štúrovo, Salka), ktorých úlohou bude príprava projektov, rozvoj partnerskej spolupráce a nakladanie s finančnými zdrojmi.
Image2
Prvú takúto kanceláriu slávnostne odovzdali v pondelok 28. septembra v Ostrihome. Vďaka víťaznému projektu rozvíjame dvojjazyčnú internetovú webovú stránku na slovenskej aj maďarskej strane a nadácia Euro-Híd vydala v náklade 1700 resp. 500 kusov oblastný katalóg. Taktiež je vyhotovený aj spoločný programový profil a sú dokončené i firemné tabule.

SPACE