SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2014


29.12.2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/
23.12.2014

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016


Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.
18.12.2014

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020
18.12.2014

Junckerov balík: zelená kritika slovenských projektov
12.12.2014

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Európska komisia v dňa 10.12.2014 Slovensku schválila Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám.

V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia.

Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. "Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien," uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu.

Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.

Zdroj: EurActiv.sk/TASR
4.12.2014

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS") a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými mestami pri spracovaní stratégie udržateľného mestského rozvoja ako súčasti RIÚS. Stretnutie vytvorilo priestor na výmenu informácií, návrhov, spôsobov riešenia a podnetov pri spracovaní RIÚS ako nástroja na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Účastníci rokovania sa zhodli na tom, že by privítali a očakávajú rýchlejší proces finalizácie textu Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je východiskom k dokončeniu a predloženiu RIÚS, je predpokladom zosúladenia dokumentov a nadefinovania cieľových hodnôt IROP k záverečnému stanovisku EK.

 Súčasťou programu pracovného stretnutia bolo aj zhodnotenie pripravenosti samosprávnych krajov na úlohy pri implementácii RIÚS, spôsobilosť vyšších územných celkov realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľského orgánu (SO) určeného vládou SR v programovom období 2014 - 2020. Účastníci prerokovali Iniciatívny materiál Združenia samosprávnych krajov SR na rokovanie s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k plneniu uznesenia vlády SR č. 519/2014 zo dňa 15.10.2014 s názvom „Príprava písomnej zmluvy medzi RO pre IROP a samosprávnymi krajmi k delegovaniu právomocí (obsahové a organizačné otázky)".

28.11.2014

Kultúra národnostných menšín 2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Výška dotácie: od 500,- do 150 000,- €.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu

Termín podávania žiadostí je do 19. januára 2015.

Bližšie informácie: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/


26.11.2014

Burza neziskových organizácií 2014

25. novembra 2014, o 14:00 hodine sa v kultúrnom dome v Štúrove uskutočnila Burza neziskových organizácií. Burzy sa zúčastnilo 20 neziskových organizácií a množstvo záujemcov. Podujatie otvorila pani Šarolta Jeneiová, projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región. Program pokračoval prednáškou pána Ing. Attila Tótha, ktorý hovoril o novej metodike vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Následne vystúpil pán Tamás Árendás, vedúci kancelárie Fondu Bethlena Gábora. V krátkosti oboznámil prítomných s grantovými možnosťami v rámci fondu. Zaujímavú prednášku ohľadne právneho pozadia a doterajších skúseností odovzdávania a prijímania 2 %, prezentovala pani Šarolta Jeneiová, projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región. Vo veľmi dobrej nálade sa niesol ďalší bod programu a to predstavenie sa neziskových organizácií. Zúčastnené organizácie prezentovali svoju činnosť aj prostredníctvom propagačných materiálov a predmetov, ktoré mali umiestnené na stoloch a paravánoch. Podujatie pokračovalo živou debatou zúčastnených, v rámci ktorej sa nadväzovali kontakty a vymieňali skúsenosti.    

 18.11.2014

POZVÁNKA

Regionálna rozvojová agentúra Južný región so sídlom v Štúrove

Vás srdečne pozýva na

BURZU NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

ktorá sa uskutoční

25. novembra 2014 o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Štúrove
11.11.2014

Zelené oázy 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 


Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

10. 11. 2014

Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý Európska komisia schválila v uplynulých dňoch, bude vyčlenených až 938,8 milióna EUR na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti dostanú 115 miliónov.

O projektoch zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či úsporu energie, bude rozhodovať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou agentúrou Ministerstva hospodárstva.  

Z celkového balíka 4,3 miliardy eur, z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu, pôjde až 938,8 milióna eur pôjde na podporu OZE a znižovanie energetickej náročnosti.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nový operačný systém, okrem podnikov a miestnej samosprávy, podporí aj domácnosti. V súčasnosti preto Ministerstvo pripravuje nový systém podpory, ktorú bude možné čerpať až do roku  2023 a detailné podmienky výziev.

„Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo  115 miliónov eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov,“ zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporených bude 5 druhov zariadení využívajúcich OZE. Okrem solárnych kolektorov na ohrev vody  a kotlov na biomasu, tak bude možné príspevky čerpať aj na malé zariadenia na výrobu elektriny, ako sú fotovoltické články a veterné turbíny, či tepelné čerpadlá. 

Dotácie pôjdu aj na boj proti katastrofám, či povodniam

Okrem obnoviteľných zdrojov energie Operačný program Kvalita životného prostredia podporí projekty aj zamerané na ochranu životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality, na ktorých je vyčlenených 1,816 miliardy eur. Do tejto kategórie patria aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, či sanácie environmentálnych záťaží a boj proti povodniam.

Dotácie by mali pokryť všetky regióny. „Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko, vrátane Bratislavského kraja," potvrdil na tlačovej konferencii minister životného prostredia Peter Žiga.

Ďalšie podporené projekty budú v oblasti zvládania katastrof spôsobených zmenou klímy, na ktoré je vyčlenených 261 miliónov eur, pod gesciou Ministerstva vnútra.  

www.EurActiv.sk
7.11.2014

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 vo formáte PDF Vám zasielame aj v prílohe e-mailu.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.

 
- aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.


http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

3. 11. 2014

Výzva KaHR-31DM-1401

 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Cieľom pomoci je:
- vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
- vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
- rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
- nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
- obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
- zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
- rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
- existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
- iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

 
31.10.2014

Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie.
Kód výzvy KaHR–21DM–1402
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €. 
24.10.2014

Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·         Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt (FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015


Konferencia o možnosti rozvoja turizmu v regióne v regióne Komárna a Štúrova
konaného dňa 21. októbra 2014 v konferenčnej sále Wellness Hotel Patince.

Program

https://www.facebook.com/pages/Konferencia-o-rozvoji-turizmu-Konferencia-a-turizmus-fejleszt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l/946377898722866?fref=ts 


21.10.2014

Informácie aktuality:
22.10.2014

Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci „Schémy na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis)" Schéma DM - 18/2014.

Cieľom usmernenia č. 1 je spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci.

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií

Bližšie informácie o Usmernení č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na adrese:

http://www.mhsr.sk/10922-menu/143480s


Ako môžeme zlepšiť grantový systém slovensko-maďarskej spolupráce? Odporúčania odbornej konferencie
Tlačová konferencia

Dňa 26. januára 2010 o 15:00 hod. sme sa zúčastnili tlačovej konferencie o projekte s názvom „Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy“. Tlačová konferencia sa konala v budove Budapesti Művelődési Központ.

Konferencie sa zúčastnili spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo), Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás, novinári, účastníci workshopov a záujemcovia.

Program tlačovej konferencie bol nasledovný:

 • príhovor – Katalin Margitai, riaditeľka (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie projektu – Gábor Kiss, projektový manažér (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie spolupracujúcich partnerov
 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých – Mária Fabóová, riaditeľka
 • Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Attila Tóth, riaditeľ
 • Csokonai Művelődési Központ, Komárom – István Tonomár, riaditeľ
 • Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás – Klára Gábor, projektová manažérka
 • diskusia s účastníkmi workshopov.


Po skončení tlačovej konferencie spolupracujúci partneri pokračovali pracovným stretnutím,


v rámci ktorého prerokovali ďalšie aktivity projektu.

Image1

Úspešný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie


Sme veľmi radi, že naša partnerská organizácia, nadácia Euro-Híd so sídlom v Ostrihome, vyhrala medzinárodný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie.
Image1
Projekt v hodnote 21 tisíc eur je určený na rozvoj neziskových organizácií štúrovskej a ostrihomskej spádovej oblasti teda Euroregiónu Ister-Granum. V rámci cezhraničnej spolupráce spoločne zriadime z týchto peňazí tri kancelárie (Ostrihom, Štúrovo, Salka), ktorých úlohou bude príprava projektov, rozvoj partnerskej spolupráce a nakladanie s finančnými zdrojmi.
Image2
Prvú takúto kanceláriu slávnostne odovzdali v pondelok 28. septembra v Ostrihome. Vďaka víťaznému projektu rozvíjame dvojjazyčnú internetovú webovú stránku na slovenskej aj maďarskej strane a nadácia Euro-Híd vydala v náklade 1700 resp. 500 kusov oblastný katalóg. Taktiež je vyhotovený aj spoločný programový profil a sú dokončené i firemné tabule.
2.12.2015

VEC: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.

 

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Termín uzávierky: 14. januára 2016 (rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky)

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·        Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·        Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 

Priority:

1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

(najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

(najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. prevencia kriminality v rizikových skupinách

(najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách);

 

4. pomoc obetiam trestných činov

(najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).

 

Upozornenie:

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy.

·        Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·        Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·        Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2016“.

·        Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osobaAk je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Podrobné informácie: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016
25.11.2015

Kultúra národnostných menšín 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016.
 
Bližšie informácie na: 
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
4.11.2015

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku - zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii. 
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

2.11.2015
Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, vrátane všetkých jej príloh.

30.10.2015
Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií - http://www.apa.sk/index.php?navID=54529.10.2015


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií : http://www.apa.sk/index.php?navID=54727.10.2015

Môžu ryby lietať?

 

Cieľom grantovej výzvy „ Môžu ryby lietať?“ je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

 

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovouvýhrou 5 000 EUR.

 

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

 

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.


http://www.lietajuceryby.org/#!aktulna-vzva/c1b34

 

 
2.10.2015

Chceš rozvíjať svoj talent?

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti.

Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

http://www.axafond.sk/vyzva/
22.09.2015

Program obnovy dediny 2016

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je zverejnená: http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zelená dedina.
3.9.2015

Nadácia VÚB - Rozdelíme 80 000 euro pre aktívne komunity

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Oblasti podpory
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000eur.

Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant sa prijímajú výlučne cez elektronický systémhttps://nadaciavub.egrant.sk/ 
25.08.2015

 

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016

Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov. Preto sme sa rozhodli opäť otvoriť grantový program e-Školy pre budúcnosť aj pre školský rok 2015/2016.

Program sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, medzi ktoré patrí aj stále intenzívnejšie a bežnejšie využívanie komunikačných technológií žiakmi základných a stredných škôl. S tým súvisí aj množstvo rizík, ktorým musia deti a mladí ľudia čeliť.

Tento rok otvárame druhý ročník programu so zámerom zvýšiť záujem učiteľov, ale aj rodičov o problematiku rozumného a zodpovedného využívania internetu deťmi.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

 

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:  základných škôl, špeciálnych základných škôl, všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

Aj s týmto zámerom navyšujeme rozpočet oproti minulému roku na 50 000 €.

Maximálna čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.

Uzávierka prijímania projektov: 1. október 2015

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016  

 
13.8.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016.

Žiadateľ:
- je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky
- má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK
- má vyrovnané všetky záväzky voči NSK

Národná kultúrna pamiatka:
- nachádza sa na území Nitrianskeho kraja
- evidovaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
- je, resp. bude spoločensky vhodne využívaná
- je užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a je zabezpečovaná jej základná ochrana v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a rozvojom NSK

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 3 320,- €

Spoluúčasť: minimálne do výška 50 % predpokladaných nákladov

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.10.2015

6.8.2015

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
28.07.2015


Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

 Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 500 000 €.

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, napríklad nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 

4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-financovanie-projektov-v-oblasti-prevencie-kriminality
13.7.2015

Nová výzva - Environmentálny fond – Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

 

Oprávnení žiadatelia:

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

- samosprávny kraj,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

- výmena otvorových výplní (okná, dvere),

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

- práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016

 

maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienkyminimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane),

 v elektronickej aj písomnej forme.

 

 

http://www.envirofond.sk/sk/novinky.html?conf=zlY41C-XD3xIZeaSGObuBq1OqNTMCGwklhiao9BSn-8_
2.7.2015

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotáciepre rok 2016 je do 30.10.2015.
23.06.2015

Nová výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Číslo výzvy: 7/PRV/2015
Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4 - Podpora  na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=5211.06.2015

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
4.5.2015
Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidielna už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
24.04.2015

Nová výzva - Environmentálny fond - Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 - C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom(odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).

Oprávnení žiadatelia: 
-  obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-  združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.

Maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015.

Termín na predloženie žiadostí je do 17.07.2015.
15.4.2015

OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO 
Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 1
 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie 1.1
 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Dátum vyhlásenia: 20.03.2015

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17.06.2015

Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 60 000 000 EUR 


http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20151103-soro/
18.3.2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia. 

 

Oblasti podpory:

- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;

- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;

ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

 

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 

Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur.

 

Nadácia zároveň očakáva, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,

pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;

prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

 

Nadácia nepodporí aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné nákladyOdmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

samospráva – obec alebo mesto;

mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

 

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

 

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti:

Do elektronického formulára projektu na stránke podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia;

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15.4.2015

 http://www.nadaciaslsp.sk/clanok/otvoreny-grant-obce-blizsie-k-vam-2015-1
10.3.2015

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2015
24.2.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.
11.2.2015

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 EurMaximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

http://opz.health-sf.sk/mz-sr-vyhlasilo-vyzvy
6.2.2015

Informácie o výzve Nadácie J&T – Grant pre právnické osoby (Ľudia chorí s handicapom). 


Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie. Cieľovou skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb.


Podrobné informácie o výzve nájdete tu:

http://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html
4.2.2015

Dotácie z Ministerstva financií SR v roku 2015
3.2.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
 • prístavba materských škôl formou modulov,
 • prístavba materských škôl formou nadstavby,
 • výstavba nových materských škôl formou modulov,
 • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

26.01.2015

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
14.1.2015

Dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Obce môžu žiadať MDVRR SR o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €. 

viac na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

7.1.2015

Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave


Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva - EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.
Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.29.12.2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/

28.11.2014

Kultúra národnostných menšín 2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Výška dotácie: od 500,- do 150 000,- €.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu

Termín podávania žiadostí je do 19. januára 2015.

Bližšie informácie:http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
11.11.2014

Zelené oázy 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 


Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

7.11.2014

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 vo formáte PDF Vám zasielame aj v prílohe e-mailu.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 %oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu danenie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu prácenie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovnenie starším ako tri mesiace.

 
- aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátaneuznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľanie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.


http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

24.10.2014

Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je1 328 000 €.

 Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií(film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·         Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt(FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015
3. 11. 2014

Výzva KaHR-31DM-1401

 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Cieľom pomoci je:
- vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
- vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
- rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
- nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
- obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
- zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
- rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
- existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
- iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

31.10.2014

Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie.
Kód výzvy KaHR–21DM–1402
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €. 

SPACE