SPACE
Sk
Hu
En
De

Archív - rok 2015


11.01.2016

Poukážky už spravuje vyše 200 zhotoviteľov

V zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 200 subjektov. Prostredníctvom informačného systému môžu zhotovitelia poukážky spravovať a žiadať o ich preplatenie. Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný. Záujemcov o zapísanie je vyše 400. Ďalší zhotovitelia do zoznamu pribudnú potom, ako doručia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) zmluvy o preplácaní poukážok. „Pre domácnosti, ktoré získali poukážky v 1. kole je dôležité, aby najneskôr do začiatku januára odovzdali podpísanú zmluvu a poukážku zhotoviteľovi. Ten poukážku prihlási do systému a prostriedky na jej preplatenie budú zarezervované. Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke," zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Poukážky, ktoré zhotovitelia v určenom termíne neprihlásia, stratia platnosť.

Napriek opakovaným upozorneniam zo strany SIEA, že investíciu do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie treba vopred konzultovať so špecialistami, najčastejšou otázkou v prvých dňoch po doručení poukážok bolo, či je možné dodatočne zmeniť vybrané zariadenie, prípadne jeho výkon. Takáto zmena možná nie je, pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom. SIEA dohodu domácnosti so zhotoviteľom ešte pred podaním žiadosti považuje za nevyhnutnú aj preto, aby domácnosť zistila, kto jej môže konkrétne vybrané zariadenie v potrebnom termíne inštalovať.

Domácnosti a zhotovitelia sa zaujímajú aj o detaily súvisiace s platbou za inštaláciu. Častou otázkou je, či môže zhotoviteľ požadovať vopred platbu za celú inštaláciu vrátane výšky poukážky. „Otázky súvisiace s platbou považujeme za záležitosť domácnosti a zhotoviteľa, ktoré by si mali upraviť ešte pred inštaláciou v zmluve. Je preto na domácnosti, či takéto podmienky prijme. Môže si pritom vybrať zhotoviteľa, ktorý platby vopred nevyžaduje. V súlade so všeobecnými podmienkami SIEA prepláca poukážky priamo zhotoviteľom," uviedol E. Jambor. V každom prípade, ešte pred uzatvorením zmluvy by sa domácnosti mali oboznámiť s odporúčanými podmienkami k zmluve o inštalácii, ktoré sú k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam. V nich SIEA upozorňuje na body, ktoré by určite nemali v zmluve chýbať.

SIEA odporúča sledovať aj najčastejšie otázky, ktoré sú na stránke priebežne dopĺňané.
10.12.2015

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov €. Pre enormný záujem bolo ukončené po 4 dňoch. Domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.

„Skúsenosti z rozbehu 1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne," uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní," uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/zoznam-zhotovitelov/, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok," vysvetlil E. Jambor.

Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38 % na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34 % vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20 %.

Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21 % pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu.

Podrobné informácie: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/
2.12.2015

VEC: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.

 

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Termín uzávierky: 14. januára 2016 (rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky)

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·        Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·        Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 

Priority:

1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

(najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

(najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. prevencia kriminality v rizikových skupinách

(najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách);

 

4. pomoc obetiam trestných činov

(najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).

 

Upozornenie:

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy.

·        Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·        Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·        Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2016“.

·        Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osobaAk je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Podrobné informácie: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016
25.11.2015

Kultúra národnostných menšín 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016.
 
Bližšie informácie na: 
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
11.11.2015

Verejné prerokovanie ISRÚ MAS DRP

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo organizovala dňa 10.11.2015 verejné prerokovanie návrhu stratégie rozvoja územia regiónu Dolné Pohronie, ktorého sa zúčastnila aj Regionálna rozvojová agentúra Južný región. Stretnutie sa konalo v Kultúrnom dome v obci Čata. Cieľom stretnutia bola prezentácia pripraveného návrhu stratégie a získanie podnetov od občanov,  zástupcov podnikateľského a neziskového sektora k navrhnutým podporovaným oblastiam integrovanej stratégie územia regiónu Dolné Pohronie pripravenej na obdobie rokov 2015-2020. V rámci programu bol prezentovaný aktuálny stav v implementácii prístupu LEADER, výsledky anketového prieskumu, analýza potenciálu územia, návrh cieľov stratégie, návrh opatrení a aktivít stratégie rozvoja územia. 
4.11.2015

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016.

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15. januára 2016 do 28. februára 2016. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2016, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2016.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2016 je 180 000 €.

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661
4.11.2015

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku - zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii.
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

2.11.2015
Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, vrátane všetkých jej príloh.

30.10.2015
Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií - http://www.apa.sk/index.php?navID=54529.10.2015


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií : http://www.apa.sk/index.php?navID=54727.10.2015

Môžu ryby lietať?

 

Cieľom grantovej výzvy „ Môžu ryby lietať?“ je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

 

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.

 

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

 

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.


http://www.lietajuceryby.org/#!aktulna-vzva/c1b34

 

 
26.10.2015

Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015.

Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov).

Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.

Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik.

Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.
26.10.2015

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.

Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act" pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.   Európsky týždeň  malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje  Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network - najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu. 

http://www.sbagency.sk/mikropozicky
08. 10. 2015

Verejné prerokovanie Strategickej časti PHSR

Dňa 10. septembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo verejné prerokovanie strategickej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022. V rámci programu verejného prerokovania sa vyhodnotili dotazníky a bola predstavená Vízia a ciele mesta do roku 2022.

Dotazníkový prieskum a vyhodnotenie dotazníkov uskutočnila naša agentúra.

2.10.2015

Chceš rozvíjať svoj talent?

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti.

Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

http://www.axafond.sk/vyzva/
22.09.2015

Program obnovy dediny 2016

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je zverejnená: http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zelená dedina.
11.09.2015

VEC: Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur.

 

Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 

 „Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.

 

Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

 

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

 

Príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

 

Účel podpory:

Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

 

Kto a na aký rodinný dom môže o príspevok žiadať:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

 

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

1./ bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,

2./ má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

3./ sa nachádza na území SR,

4./ je výlučne využívaný na bývanie,

5./ a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

 

Ako sa bude žiadať príspevok:

Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

 

Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

 

Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.

 

O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31. decembri 2014.

Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.

Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

 

Výška príspevku:

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume:

- 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a

- 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

 

Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.

 

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.

 

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Ako zatepľovať:

Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.

 

Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.

 

Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.

 

Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.

 

Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

 

Ďalšie predpoklady na získanie príspevku:

Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:

1./ dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,

2./ na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

3./ zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,

4./ predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,

5./ predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),

6./ po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

 

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu. 


http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176
10.09.2015

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov, pričom 70 % podpory sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 30 % po správnej realizácii podnikateľského plánu. Aby sme záujemcom uľahčili prípravu projektov, ponúkame vám niekoľko užitočných informácii.

 

http://mpsr.sk/index.php?start&navID=1&id=9611
3.9.2015

Nadácia VÚB - Rozdelíme 80 000 euro pre aktívne komunity

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Oblasti podpory
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.

Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant sa prijímajú výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/ 
26.08.2015

Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. O tom, na čo si majú dať pri výbere pozor, ale aj aké sú aktuálne ceny spoľahlivých technológií  hovorili v auguste 2015 odborníci na seminároch Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 Na seminároch Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavila podmienky národného projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému by malo byť podporených viac ako 15-tisíc inštalácií zariadení v rodinných a bytových domoch. Hoci je projekt zatiaľ len v prípravnej fáze a vlastníci rodinných a bytových domov ešte nemôžu požiadať o poukážky, mnohí využívajú čas do spustenia projektu, aby sa v problematike zorientovali. Zástupcovia domácností boli aj na seminároch v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Väčšinu zo 450 účastníkov seminárov tvorili odborníci, ktorí sa venujú predaju a inštalácii systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 Prednášajúci špecialisti sa zhodli na tom, že podmienky podpory vrátane výšky plánovaných sadzieb sú nastavené tak, aby si domácnosti mohli zadovážiť spoľahlivé a efektívne systémy, pri ktorých budú môcť rátať aj s primeranou životnosťou. Zároveň však upozornili, že na trhu je dostupná široká ponuka technológií rôznej kvality a bude len na rozhodnutí domácností, či si vyberú také, ktoré im prinesú dlhodobý úžitok, alebo siahnu po najlacnejšom riešení, ktoré pri prevádzke nemusí dosiahnuť prezentované výsledky. Vo svojich prednáškach venovali osobitnú pozornosť tomu, čo zohľadniť pri výbere zhotoviteľov, zariadení i celých systémov. V tejto súvislosti zástupcovia SIEA zdôraznili, že stanovené technické podmienky sa týkajú predovšetkým samotných zariadení a efektívnosti, s akou zabezpečujú premenu energie, ale voľba kvalitatívnych parametrov zariadení či iných komponentov, bez ktorých by systém funkčný nebol, je na rozhodnutí domácností.

 

Tie majú možnosť pri zvažovaní investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach e-mailom, osobne alebo telefonicky. Základné informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie sú k dispozícii na www.zitenergiou.sk.

 Záujemcovia o podporu, ale aj odborná verejnosť môžu podrobné informácie získať aj na ďalších seminároch, ktoré SIEA organizuje  7. septembra 2015 v Martine a 10. septembra  2015 v Bratislave. Podmienkou účasti je opäť včasná registrácia na podujatia. Program seminárov a registračný formulár je zverejnený v časti Aktuality na stránke SIEA.

 Z množstva otázok, ktoré boli položené od zverejnenia podmienok, SIEA vybrala najčastejšie a najdôležitejšie a spolu s odpoveďami ich zverejnila na stránke www.zelenadomacnostiam.skPrehľad najčastejších otázok k projektu Zelená domácnostiam  bude priebežne dopĺňaný.
 

Prezentácie

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Aké technické podmienky musia spĺňať podporované zariadenia
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Tepelné čerpadlá
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Solárne kolektory
Ján Tomčiak, Inštitút pre energeticky pasívne domy

Kotly na biomasu
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Fotovoltické panely
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

Veterné turbíny
Ernest Ježík, Slovenská asociácia pre veternú energiu

 Prezentácie nájdete: 

http://www.siea.sk/bezplatne_poradenstvo_aktuality/c-9453/prezentacie-zo-seminarov-vyuzivanie-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-domacnostiach/

 
25.08.2015

 

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016

Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov. Preto sme sa rozhodli opäť otvoriť grantový program e-Školy pre budúcnosť aj pre školský rok 2015/2016.

Program sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, medzi ktoré patrí aj stále intenzívnejšie a bežnejšie využívanie komunikačných technológií žiakmi základných a stredných škôl. S tým súvisí aj množstvo rizík, ktorým musia deti a mladí ľudia čeliť.

Tento rok otvárame druhý ročník programu so zámerom zvýšiť záujem učiteľov, ale aj rodičov o problematiku rozumného a zodpovedného využívania internetu deťmi.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

 

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:  základných škôl, špeciálnych základných škôl, všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

Aj s týmto zámerom navyšujeme rozpočet oproti minulému roku na 50 000 €.

Maximálna čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.

Uzávierka prijímania projektov: 1. október 2015

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016  

 
13.8.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016.

Žiadateľ:
- je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky
- má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK
- má vyrovnané všetky záväzky voči NSK

Národná kultúrna pamiatka:
- nachádza sa na území Nitrianskeho kraja
- evidovaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
- je, resp. bude spoločensky vhodne využívaná
- je užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a je zabezpečovaná jej základná ochrana v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a rozvojom NSK

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 3 320,- €

Spoluúčasť: minimálne do výška 50 % predpokladaných nákladov

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.10.2015


 6.8.2015

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
28.07.2015


Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

 Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 500 000 €.

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, napríklad nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 

4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-financovanie-projektov-v-oblasti-prevencie-kriminality
13.7.2015

Nová výzva - Environmentálny fond – Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

 

Oprávnení žiadatelia:

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

- samosprávny kraj,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

- výmena otvorových výplní (okná, dvere),

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

- práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

- projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

- projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

- počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016

 

- maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane),

 v elektronickej aj písomnej forme.

 

 

http://www.envirofond.sk/sk/novinky.html?conf=zlY41C-XD3xIZeaSGObuBq1OqNTMCGwklhiao9BSn-8_
2.7.2015

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016 je do 30.10.2015.
23.06.2015

Nová výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Číslo výzvy: 7/PRV/2015
Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4 - Podpora  na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=5211.06.2015

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
27.05.2015

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.05.2015 do 05.06.2015 v rámci siedmych miest pokrývajúcich západné, stredné a východné regióny Slovenskej republiky.

Cieľom informačných seminárov je prostredníctvom prezentácií, názorných príkladov a odbornej diskusie ukázať starostom/primátorom ako správne pripraviť žiadosti o NFP a vyvarovať sa nedostatkom, ktoré by mohli spôsobiť neschválenie žiadosti, alebo komplikácie pri realizácii projektu.

Vstup je bezplatný, počet miest je limitovaný, preto je vhodné nahlásiť Vašu účasť na príslušnom seminári na e-mailovú adresu marencik@mhsr.sk. Po nahlásení účasti obdržíte akceptáciu Vašej účasti.

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
4.5.2015
Informácia o konferencii, ktorá sa uskutoční v súvislosti s výzvou na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

O podmienkach výzvy a náležitostiach projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii Úspory energie v obciach a mestách, ktorá sa uskutoční 25. a 26. mája 2015 v Žiline. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Prihlásiť na konferenciu sa môžete na stránke: http://goo.gl/bOkQBk

4.5.2015
Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s


24.04.2015

Nová výzva - Environmentálny fond - Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 - C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom(odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).

Oprávnení žiadatelia: 
-  obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-  združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.

Maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015.

Termín na predloženie žiadostí je do 17.07.2015.
15.4.2015

OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO 
Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 1
 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie 1.1
 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Dátum vyhlásenia: 20.03.2015

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17.06.2015

Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 60 000 000 EUR 


http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20151103-soro/
31.3.2015

DEDINA ROKA 2015 - súťaž

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Do súťaže sa obce prihlasujú samé, impulz na prihlásenie môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.
Obce prihlásené do súťaže môžu získať nasledovné ocenenia:
- víťaz súťaže získa titul Dedina roka a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny,
- ocenenie Dedina ako hospodár,
- ocenenie Dedina ako maľovaná,
- ocenenie Dedina ako klenotnica,
- ocenenie Dedina ako pospolitosť,
- ocenenie Dedina ako partner,
- ocenenie Dedina ako hostiteľ,
- ocenenie Dedina ako záhrada,
- mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky.
Víťazná obec a ocenené obce získajú vecné a finančné odmeny podľa podmienok a pravidiel súťaže pre rok 2015.

Uzávierka prijímania žiadostí: 30.4.2015
18.3.2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia. 

 

Oblasti podpory:

- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;

- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;

- ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

 

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 

Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur.

 

Nadácia zároveň očakáva, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

- kultúrne podujatiaminimálne 50% výšky celkového rozpočtu,

- pamiatkyminimálne 20% výšky celkového rozpočtu;

- prírodne prostredie obceminimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

 

Nadácia nepodporí aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné náklady. Odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

- samospráva – obec alebo mesto;

- mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

 

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

 

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke podatelna.slsp.sk;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti:

Do elektronického formulára projektu na stránke podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia;

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15.4.2015

 http://www.nadaciaslsp.sk/clanok/otvoreny-grant-obce-blizsie-k-vam-2015-1
10.3.2015

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2015
2.3.2015

OP KaHR: Elektornické trhovisko je už v ostrej prevádzke

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/).

Podľa § 155m ods. 13 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 1. marca 2015 je verejný obstarávateľ/osoba podľa § 7 ZVO povinný pri podlimitných zákazkách, predmetom ktorých je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu využiť elektronické trhovisko (a teda postupovať podľa § 92 až 99 ZVO).

Túto legislatívnu zmenu sú žiadatelia/prijímatelia povinní zohľadniť aj pri aplikácii pravidiel a postupov zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO uvedených v Metodickom pokyne RO pre OP KaHR k zadávaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO v podmienkach OP KaHR v znení aktualizácií, t.j. postupovať podľa jeho pravidiel pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou do 1.000,- EUR bez DPH a nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác v limitoch zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO.

http://www.mhsr.sk/aktuality-op-kahr--elektornicke-trhovisko-je-uz-ostrej-prevadzke/10s144863c
24.2.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.
19.2.2015

Konferencie k Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pozýva odbornú verejnosť na konferencie s názvom „Predstavenie Programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020."

"Cieľom konferencií je predstaviť základné priority Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, finančné rámce a zhrnutie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, predstavenie projektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, predstavenie neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a schémy priamych platieb a krížového plnenia od roku 2015," informuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Konferencie sa uskutočnia v Banskej Bystrici, Košiciach a v Nitre:

- 26. februára 2015 so začiatkom o 9:30 v Banskej Bystrici, v priestoroch hotela LUX, Námestie Slobody 2

- 27. februára 2015 so začiatkom o 9:30 v Košiciach, v priestoroch hotela YASMÍN, Tyršovo nábrežie 1

- 6.marca 2015 so začiatkom o 9:30 v Nitre, v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š. p. Nitra, pavilón K.

Konferencie sú určené odbornej verejnosti a vstup je voľný. Vzhľadom na kapacitu konferenčných priestorov je počet účastníkov obmedzený v Banskej Bystrici na 180, v Košiciach na 200 a v Nitre na 220 osôb. Prezentácia účastníkov začína vždy o 8.30.
18.2.2015

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015. 
11.2.2015

MZ SR vyhlásilo Výzvu OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám“, opatrenia 2.1 „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 9 427 121,64 EurMaximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 2 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 11. mája 2015 do 15.00 hod.

http://opz.health-sf.sk/mz-sr-vyhlasilo-vyzvu-vyzva-opz-20152101-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska
11.2.2015

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

http://opz.health-sf.sk/mz-sr-vyhlasilo-vyzvy
6.2.2015

Informácie o výzve Nadácie J&T – Grant pre právnické osoby (Ľudia chorí s handicapom). 


Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie. Cieľovou skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb.


Podrobné informácie o výzve nájdete tu:

http://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html
4.2.2015

Dotácie z Ministerstva financií SR v roku 2015

3.2.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
 • prístavba materských škôl formou modulov,
 • prístavba materských škôl formou nadstavby,
 • výstavba nových materských škôl formou modulov,
 • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

26.01.2015

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
"Leader  v NSK ako jedinečná šanca na čerpanie fondov pre obce z Programu rozvoja vidieka SR na rok 2014-2020"


 
"Leader  ako jedinečná šanca na čerpanie fondov pre obce z Programu rozvoja vidieka SR na rok 2014-2020"
14.1.2015

Dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Obce môžu žiadať MDVRR SR o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €. 

viac na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661
7.1.2015

Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave


Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva - EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.
Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.29.12.2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/
23.12.2014

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016


Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.
18.12.2014

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020
18.12.2014

Junckerov balík: zelená kritika slovenských projektov
12.12.2014

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Európska komisia v dňa 10.12.2014 Slovensku schválila Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám.

V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia.

Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. "Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien," uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu.

Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.

Zdroj: EurActiv.sk/TASR
4.12.2014

Stretnutie samosprávnych krajov k programovému obdobiu 2014 - 2020

Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS") a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými mestami pri spracovaní stratégie udržateľného mestského rozvoja ako súčasti RIÚS. Stretnutie vytvorilo priestor na výmenu informácií, návrhov, spôsobov riešenia a podnetov pri spracovaní RIÚS ako nástroja na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. Účastníci rokovania sa zhodli na tom, že by privítali a očakávajú rýchlejší proces finalizácie textu Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je východiskom k dokončeniu a predloženiu RIÚS, je predpokladom zosúladenia dokumentov a nadefinovania cieľových hodnôt IROP k záverečnému stanovisku EK.

 Súčasťou programu pracovného stretnutia bolo aj zhodnotenie pripravenosti samosprávnych krajov na úlohy pri implementácii RIÚS, spôsobilosť vyšších územných celkov realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľského orgánu (SO) určeného vládou SR v programovom období 2014 - 2020. Účastníci prerokovali Iniciatívny materiál Združenia samosprávnych krajov SR na rokovanie s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k plneniu uznesenia vlády SR č. 519/2014 zo dňa 15.10.2014 s názvom „Príprava písomnej zmluvy medzi RO pre IROP a samosprávnymi krajmi k delegovaniu právomocí (obsahové a organizačné otázky)".

28.11.2014

Kultúra národnostných menšín 2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Výška dotácie: od 500,- do 150 000,- €.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu

Termín podávania žiadostí je do 19. januára 2015.

Bližšie informácie: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/


26.11.2014

Burza neziskových organizácií 2014

25. novembra 2014, o 14:00 hodine sa v kultúrnom dome v Štúrove uskutočnila Burza neziskových organizácií. Burzy sa zúčastnilo 20 neziskových organizácií a množstvo záujemcov. Podujatie otvorila pani Šarolta Jeneiová, projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región. Program pokračoval prednáškou pána Ing. Attila Tótha, ktorý hovoril o novej metodike vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Následne vystúpil pán Tamás Árendás, vedúci kancelárie Fondu Bethlena Gábora. V krátkosti oboznámil prítomných s grantovými možnosťami v rámci fondu. Zaujímavú prednášku ohľadne právneho pozadia a doterajších skúseností odovzdávania a prijímania 2 %, prezentovala pani Šarolta Jeneiová, projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región. Vo veľmi dobrej nálade sa niesol ďalší bod programu a to predstavenie sa neziskových organizácií. Zúčastnené organizácie prezentovali svoju činnosť aj prostredníctvom propagačných materiálov a predmetov, ktoré mali umiestnené na stoloch a paravánoch. Podujatie pokračovalo živou debatou zúčastnených, v rámci ktorej sa nadväzovali kontakty a vymieňali skúsenosti.    

 18.11.2014

POZVÁNKA

Regionálna rozvojová agentúra Južný región so sídlom v Štúrove

Vás srdečne pozýva na

BURZU NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

ktorá sa uskutoční

25. novembra 2014 o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Štúrove
11.11.2014

Zelené oázy 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 


Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

10. 11. 2014

Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý Európska komisia schválila v uplynulých dňoch, bude vyčlenených až 938,8 milióna EUR na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti dostanú 115 miliónov.

O projektoch zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či úsporu energie, bude rozhodovať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou agentúrou Ministerstva hospodárstva.  

Z celkového balíka 4,3 miliardy eur, z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu, pôjde až 938,8 milióna eur pôjde na podporu OZE a znižovanie energetickej náročnosti.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nový operačný systém, okrem podnikov a miestnej samosprávy, podporí aj domácnosti. V súčasnosti preto Ministerstvo pripravuje nový systém podpory, ktorú bude možné čerpať až do roku  2023 a detailné podmienky výziev.

„Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo  115 miliónov eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov,“ zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporených bude 5 druhov zariadení využívajúcich OZE. Okrem solárnych kolektorov na ohrev vody  a kotlov na biomasu, tak bude možné príspevky čerpať aj na malé zariadenia na výrobu elektriny, ako sú fotovoltické články a veterné turbíny, či tepelné čerpadlá. 

Dotácie pôjdu aj na boj proti katastrofám, či povodniam

Okrem obnoviteľných zdrojov energie Operačný program Kvalita životného prostredia podporí projekty aj zamerané na ochranu životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality, na ktorých je vyčlenených 1,816 miliardy eur. Do tejto kategórie patria aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, či sanácie environmentálnych záťaží a boj proti povodniam.

Dotácie by mali pokryť všetky regióny. „Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko, vrátane Bratislavského kraja," potvrdil na tlačovej konferencii minister životného prostredia Peter Žiga.

Ďalšie podporené projekty budú v oblasti zvládania katastrof spôsobených zmenou klímy, na ktoré je vyčlenených 261 miliónov eur, pod gesciou Ministerstva vnútra.  

www.EurActiv.sk
7.11.2014

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 vo formáte PDF Vám zasielame aj v prílohe e-mailu.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.

 
- aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.


http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

3. 11. 2014

Výzva KaHR-31DM-1401

 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Cieľom pomoci je:
- vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
- vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
- rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
- nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
- obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
- zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
- rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
- existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
- iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

 
31.10.2014

Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie.
Kód výzvy KaHR–21DM–1402
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €. 
24.10.2014

Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·         Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt (FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015


Konferencia o možnosti rozvoja turizmu v regióne v regióne Komárna a Štúrova
konaného dňa 21. októbra 2014 v konferenčnej sále Wellness Hotel Patince.

Program

https://www.facebook.com/pages/Konferencia-o-rozvoji-turizmu-Konferencia-a-turizmus-fejleszt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l/946377898722866?fref=ts 


21.10.2014

Informácie aktuality:
22.10.2014

Vyhlásenie USMERNENIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. októbra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci „Schémy na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis)" Schéma DM - 18/2014.

Cieľom usmernenia č. 1 je spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci.

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu na podporu priemyselných klastrových organizácií

Bližšie informácie o Usmernení č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na adrese:

http://www.mhsr.sk/10922-menu/143480s


Odborná konferencia
21.11.2011
Pozvánka na odbornú konferenciu v rámci projektu GREEN FUTUREZahajovacia konferencia
4.4.2011, Štúrovo:
RRA Južný región, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány si Vás dovoľujú pozvať na ZAHAJOVACIU KONFERENCIU v rámci projektu GREEN FUTURE konanú dňa 13. Apríla 2011 v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podrobný program nájdete tu.
Projekt GREEN FUTURE

Vážené starostky, vážení starostovia,

3.1.2011, Štúrovo:
Projekt HUSK/0901/2.1.2/0232 bol víťazným projektom v rámci druhej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce HUSK CBC 2007-2013. Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Južný región, cezhraničnými partnermi sú Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
V rámci projektu sa zameriame na vytvorenie štúdie, ktorá napomôže pri zavádzaní technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre verejné inštitúcie s cieľom riešiť ich energetické potreby. Implementácia projektu začala dňom 1.1.2011 a končí 31.12.2011.
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Ing. Attila Tóth
RRA Južný región
Vážená dáma, pán!

Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom tohto listu informoval o jednom z aktuálne prebiehajúcich programov Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Maďarskej nadácie na rozvoj podnikania) a podelil sa s Vami o niekoľko námetov a možností v súvislosti so vznikajúcou organizáciou Turistického destinačného menežmentu. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská Republika – Slovenská republika 2007 – 2013 , názov projektu je „Integrált turizmusfejlesztés a szlovák-magyar határrégióban – Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky”, číslo projektu HUSK/0801/1.3.2/0040. Do projektu je zapojených šesť maďarských partnerov a traja slovenský partneri čím je do územia realizácie projektu zahrnutá celá Slovensko – Maďarská prihraničná oblasť. Projekt je implementovaný v období od 01.10.2009 do 31.12.2010, jeho cieľom je vytvorenie spoločného systému destinačného menežmentu a jeho uvedenie do života. Člemni implementačného tímu sú organizácie s dlhoročnou praxou – na maďarskej strane nadácie na podporu podnikania so širokým portfóliom kontaktov a dlhoročnými skúsenosťami ktorí sa zaviazali umožniť záujemcom vstup do organizácie TDM a na Slovenskej strane Regionálne Rozvojové agentúry ktoré budú koordinovať spoluprácu s touto organizáciou a vytvoria spoločnú komunikačnú platformu na výmenu skúseností, vzdelávanie ako aj na reklamu na obidvoch stranách hranice.

V prílohe môjho listu Vám zasielam podrobnejšiu informáciu o organizácii TDM a vzor vyhlásenia o spolupráci ktorú keď vyplníte a doručíte na doleuvedenú adresu našej nadácie vyjadríte podporné stanovisko – záujem o členstvo v našej organizácii. Vyplnením vyhlásenia sa k ničomu záväzne nezaväzujete , organizácia však bude mať veľmi širokú pôsobnosť v oblasti menežmentu cestovného ruchu čo napomôže k získavaniu kontaktov, dostávaniu stále aktuálnych informácií a vytvorí možnosti uplatnenia sa v segmente cezhraničného cestovného ruchu.

S úctou :

Horváth László

Riaditeľ koordinácie programov
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Budapest, 2010.12.10.

Dokumenty: Vyhlásenie o zámere, Príloha k listu, List

Vyhlásenie o zámere, zasielajte prosím na niektorý z nasledovných kontaktov:

Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Sv. Štefana 79
943 01 Štúrovo
email: info@rra-juznyregion.sk
Tel: 036/752 3051

Ďakujeme!

Ing. Attila Tóth
riaditeľ RRA JR
Odborný seminár vo Forró

28. septembra 2010 sa vo Forró (HU) uskutočnil odborný seminár v rámci projektu s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky/ Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban. Projekt bol podaný v programe Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a Regionálna rozvojová agentúra Južný región je jedným z 9 partnerov spolupracujúcich na tomto projekte. Odborný seminár sa konal v budove Holdfény-Hotel Reštaurácie a jeho hlavnými témami bol cestovný ruch, úloha turisticko-destinačného manažmentu a predstavenie marketingovej stratégie.

Program sa začal o 11.30 hod. registráciou účastníkov. Otvorenia sa ujal pán Dr. Ferenc Ódor, poslanec národnej rady a predseda samosprávneho kraja B.A.Z (HU). Pán Dávid Sipos, projektový manažér MVA predstavil projekt. Charakteristike a situácii turizmu v Severo-Maďarskom regióne sa venovala pani Judit Molnár Hidvéginé, riaditeľka Severo-Maďarského regionálneho marketingu. Problematiku vytvorenia TDM systému v Maďarskej republike, skúsenosti a marketingovú stratégiu nám vo svojej prednáške priblížila Pani Edina Balázs Illésné, tajomníčka Magyar Turizmus Zrt. Po diskusii na danú tému, seminár uzavrel pán László Béres, riaditeľ z Abaúj Térségi Gazdaság és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Workshop v Rimavskej Sobote

24. septembra 2010 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo ďalšie podujatie – workshop, v rámci projektu s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky/ Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban. Projekt bol podaný v programe Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a Regionálna rozvojová agentúra Južný región je jedným z 9 partnerov spolupracujúcich na tomto projekte.

Workshop sa konal v budove Obchodnej akadémie a začal sa o 9 hodine registráciou účastníkov. Zahájenia sa ujal pán László Horváth, riaditeľ odboru koordinácie projektov MVA z Budapesti. O možnostiach rozvoja turizmu v mikroregióne Bátonyterenye hovoril pán Ádám Földi. Významu obnovy Ipeľských mostov v oblasti rozvoja turizmu sa venovala pani Katalin Molnár z Občianskeho združenia pre obnovu Ipeľských mostov. Kultúrne, prírodné a turistické hodnoty mikroregiónu Balassagyarmat nám vo svojej prednáške predstavila pani Andrea Lezsák z Viacúčelového spolku mikroregiónu Balassagyarmat. Téme cestovného ruchu a mládeže sa venovala pani Ing. Mária Kisantal z Obchodnej akadémie z Rimavskej Soboty. Vo svojej záverečnej reči zhrnula workshop pani Mgr. Mária Lőrincz z Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia. Po prednáškach plných nových informácií a zaujímavostí čakal prítomných chutný obed, počas ktorého mnohí zotrvali v družnej debate.
Odborný seminár v Komárne

Naša agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Južný región, je partnerom v projekte s názvom Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sa 13. augusta 2010 uskutočnil odborný seminár v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.
Hlavnou témou seminára bola úloha destinačného manažmentu v rozvoji cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a Slovenskej republiky a potreba budovania komplexnej ponuky cestovného ruchu.
Podujatie sa začalo o 9:30 hod. registráciou účastníkov. Následne pán Tibor Vajda z VFPM s.r.o. Šaľa, predstavil projekt. Po ňom nasledoval pán Dr. Zoltán Budai, tajomník zástupcu odboru turistiky v Maďarskej republike. Témou jeho prednášky bola úloha turizmu a turistického destinačného manažmentu v MR. Pani Illésné Balázs Edina, manažérka TDM z Budapesti, hovorila o vytvorení systému turistického destinačného manažmentu v MR a prezentovala tu získané skúsenosti. Pani Tímea Kovácsová, odborníčka CK Student Lines SK, s.r.o. z Dunajskej Stredy, predstavila marketingový plán pre destinačný manažment CR prihraničných oblastí MR a SR. Seminár ukončil pán László Horváth, riaditeľ odboru koordinácie projektov MVA z Budapesti. Vo svojom krátkom príhovore zhrnul témy seminára a vyjadril sa, že informácie a skúsenosti, ktoré tu odzneli budú užitočné pre ďalšiu prácu v tejto problematike. Nasledoval obed po ktorom ešte niektorí prítomní zotrvali a debatovali o danej téme.

Image17
Ako môžeme zlepšiť grantový systém slovensko-maďarskej spolupráce? Odporúčania odbornej konferencie
12. júna 2010 o 9:30 sme usporiadali záverečné podujatie projektu „Tudással a kulturális értékekért” „Vedomosťami pre kultúrne hodnoty“, v rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. Podujatie sa konalo v Csokonai Művelődési Központ-e mesta Komárom /HU/.

Image14

Na tlačovej konferencii bol zástupcom médií predstavený projekt a dosiahnuté výsledky. Partneri projektu sa dohodli na pokračovaní spoločných aktivít.
Podujatie pokračovalo stretnutím predstaviteľov obcí (v organizovaní Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás), v rámci ktorého sa každá obec prezentovala určitým kultúrnym vystúpením.
Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy


Image13Projekt uskutočňujúci sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská Republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a v rámci konzorcia piatich organizácií z oboch strán hranice, uskutočňuje bezplatné workshopy pre seniorov a deti ako aj výmenné programy v Budapešti, v Štúrove a v Komárne.


Spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo) a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás.


Image12


Spolupracujúci partneri vyvinuli tri rozličné programy workshopov: program „Na net, starká“ zavedie seniorov do tajov práce s internetom, program „Pokračuj, starká“ oboznámi seniorov s internetovými možnosťami plánovania a prípravy ciest a ich dokumentácie, program „Na net, kamoš“ oboznámi deti s praktikami bezpečného používania internetu.


Účastníci workshopov, v rámci bezplatných výmenných programov budú mať možnosť spoznať paralelne pracujúcu skupinu na druhej strane hranice. Spoločne budú objavovať kultúrne hodnoty pohraničia, ktoré zdokumentujú, spracujú a sprístupnia na internete aj pre ostatných.


Koncom apríla navštívili Štúrovo absolventky workshopov z Budapešti. Absolventky počítačových workshopov zo Štúrova im túto návštevu opätovali 8-9 mája 2010. Počas týchto dvoch dní sme sa mohli spoznávať a prehlbovať vzájomné vzťahy. V tú istú dobu tam boli aj absolventky workshopov z Komárna.


Image11


V Budapesti Művelődési Központ-e sme sa oboznámili s krúžkami a programami, ktoré tam realizujú. Projektový manažér Gábor Kiss podal informácie o projekte a predstavili sa aj ostatný partneri.


Samozrejme, že sa predstavili aj starká. Zoznámili sa navzájom a v čulej diskusii sa porozprávali o workshopoch, vymenili si skúsenosti, hovorili aj o tom, kto ako využíva poznatky získané počas workshopov a mnohé si navzájom vymenili emailové či skypové adresy. Spoločne sme si pozreli počítačovú miestnosť, v ktorej sa workshopy uskutočňovali. Nakoľko takáto forma vzdelávania sa v Budapesti Művelődesi Központ-e realizuje už od roku 2002, medzi absolventkami nájdeme aj také, ktoré už aj sami vyučujú svoje rovesníčky.


Program bol spestrený prehliadkou mesta a návštevou divadla. Zo starkými z Budapešti a Komárna sme sa lúčili plný zážitkov a nových skúseností. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a zatiaľ pomocou získaných poznatkov udržujeme komunikáciu a prehlbujeme vzťahy, ktoré sme nadviazali.


Sarolta Jenei
projektová manažérka
Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Tlačová konferencia

Dňa 26. januára 2010 o 15:00 hod. sme sa zúčastnili tlačovej konferencie o projekte s názvom „Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy“. Tlačová konferencia sa konala v budove Budapesti Művelődési Központ.

Konferencie sa zúčastnili spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo), Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás, novinári, účastníci workshopov a záujemcovia.

Program tlačovej konferencie bol nasledovný:

 • príhovor – Katalin Margitai, riaditeľka (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie projektu – Gábor Kiss, projektový manažér (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie spolupracujúcich partnerov
 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých – Mária Fabóová, riaditeľka
 • Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Attila Tóth, riaditeľ
 • Csokonai Művelődési Központ, Komárom – István Tonomár, riaditeľ
 • Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás – Klára Gábor, projektová manažérka
 • diskusia s účastníkmi workshopov.


Po skončení tlačovej konferencie spolupracujúci partneri pokračovali pracovným stretnutím,


v rámci ktorého prerokovali ďalšie aktivity projektu.

Image1

Vedomosťami pre kultúrne hodnoty – integračné, cezhraničné, výmenné programy


Tlačová konferencia


26. január 2010, 15:00 hod.

Miesto: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)


Projekt uskutočňujúci sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a v rámci konzorcia piatich organizácií z oboch strán hranice, uskutočňuje bezplatné workshopy pre seniorov a deti ako aj výmenné programy v Budapešti, v Štúrove a v Komárne.


Spolupracujúci partneri: Budapesti Művelődési Központ, Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Komárno), Csokonai Művelődési Központ (Komárom), Regionálna rozvojová agentúra Južný región (Štúrovo) a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás.


Spolupracujúci partneri vyvinuli tri rozličné programy workshopov, pripravujúcich vedúcich workshopov na ich úlohy: program „Na net, starká“ zavedie seniorov do tajov práce s internetom, program „Pokračuj starká“ oboznámi seniorov s internetovými možnosťami plánovania a prípravy ciest a ich dokumentácie, program „Na net, kamoš“ oboznámi deti

s praktikami bezpečného používania internetu. Bezplatné workshopy sú pre záujemcov dostupné na štyroch miestach: Budapešť, Komárno, Komárom, Štúrovo.

Účastníci workshopov, v rámci bezplatných výmenných programov, v čase jarných prázdnin budú mať možnosť spoznať paralelne pracujúcu skupinu na druhej strane hranice. Spoločne budú objavovať kultúrne hodnoty pohraničia, ktoré zdokumentujú, spracujú a sprístupnia na internete aj pre ostatných. Program uzatvoria začiatkom leta stretnutia na oboch stranách hranice. V rámci kultúrnych programov sa tu stretnú skupiny a predstavitelia oslovených obcí, upevňujúc aj tým cezhraničnú spoluprácu.


Program tlačovej konferencie:

 • príhovor – Katalin Margitai, riaditeľka (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie projektu – Gábor Kiss, projektový manažér (Budapesti Művelődési Központ)
 • predstavenie spolupracujúcich partnerov
 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých – Mária Fabóová, riaditeľka
 • Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Attila Tóth, riaditeľ
 • Csokonai Művelődési Központ, Komárom – István Tonomár, riaditeľ
 • Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás – Klára Gábor, projektová manažérka
 • diskusia s účastníkmi workshopovVidiecka žena roka 2009


15. októbra 2009 sa v meste Krupina konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Vidiecka žena – Líderka roka 2009. Súťaž organizuje Vidiecky parlament od roku 2002. Výsledky sa vyhlasujú vždy 15. októbra, na Svetový deň vidieckych žien.

Súťaž má štyri kategórie a víťazkami tohto roka sú:

 • Najúspešnejšia žena – aktivistka pôsobiaca v treťom sektore – Milena Lintnerová z obce Staré v okrese Michalovce
 • Najúspešnejšia žena – politička pôsobiaca v miestnej politike – Etela Michlianová z obce Zalaba v okrese Levice
 • Najúspešnejšia žena – podnikateľka – Mária Balačinová z obce Košťany nad Turcom
 • Najúspešnejšia žena – remeselníčka – Ľudmila Bátorová z Hornej Lehoty v okrese Prievidza

Image7
Paralelne sa konala aj súťaž „Úspešná žena Banskobystrického samosprávneho kraja“. Víťazkami tohto roka sú:

 • Najúspešnejšia žena – aktivistka – Alica Czobová z Rimavskej Soboty – Tomášoviec
 • Najúspešnejšia žena – politička – Marta Sýkorová z Dobrej Nivy
 • Najúspešnejšia podnikateľka – Nataša Harmaniaková zo Zvolena.

Image6
Víťazka každej kategórie získala víkendový pobyt aj so službami v rôznych zariadeniach na Slovensku a tiež viacero vecných cien. Slávnostné vyhlásenie súťaže moderovala predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku, pani Mária Behanovská. Ceny víťazkám odovzdávali pán Milan Murgaš, predseda BBSK a pán Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina. Slávnostnú atmosféru umocnili svojimi piesňami a tancami deti a dospelý z rôznych ľudovo-umeleckých skupín. Po slávnostnom ceremoniáli nasledovala recepcia v hotely Slovan.

Všetkým úspešným ženám srdečne blahoželáme a obzvlášť sme hrdý na pani Etelu Michlianovú, starostku obce Zalaba, ktorá svojím víťazstvom a svojou každodennou prácou robí dobré meno nášmu regiónu.

Image5
Úspešný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie


Sme veľmi radi, že naša partnerská organizácia, nadácia Euro-Híd so sídlom v Ostrihome, vyhrala medzinárodný projekt z programu Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie.
Image1
Projekt v hodnote 21 tisíc eur je určený na rozvoj neziskových organizácií štúrovskej a ostrihomskej spádovej oblasti teda Euroregiónu Ister-Granum. V rámci cezhraničnej spolupráce spoločne zriadime z týchto peňazí tri kancelárie (Ostrihom, Štúrovo, Salka), ktorých úlohou bude príprava projektov, rozvoj partnerskej spolupráce a nakladanie s finančnými zdrojmi.
Image2
Prvú takúto kanceláriu slávnostne odovzdali v pondelok 28. septembra v Ostrihome. Vďaka víťaznému projektu rozvíjame dvojjazyčnú internetovú webovú stránku na slovenskej aj maďarskej strane a nadácia Euro-Híd vydala v náklade 1700 resp. 500 kusov oblastný katalóg. Taktiež je vyhotovený aj spoločný programový profil a sú dokončené i firemné tabule.
3.1.2008: Bezhranične sa máme radi - Határtalanul szeretjuk egymást

Vstup do Schengenského pristoru - otvorenie hraníc medzi Štúrovom a Ostrihomom

OTVORENIE HRANÍC
20. december 2007
Štúrovo-Ostrihom

20. December

 • 10.00 Rozlúčka s pohraničnou strážou.
  Miesto konania: rytierska sála ostrihomského kráľovského hradu
 • 13.00 Prvé spoločné zasadanie mestských zastupiteľstiev mesta Štúrovo a Ostrihom.
  Miesto konania: zasadacia sieň štúrovského mestského úradu
 • 15.00 Performance strážcov mosta Sabina Kaeser a Thomas Hauck
  József Attila: A Dunánál (Pri Dunaj).
  Miesto konania: Most Márie Valérie
 • 17.00 Obchodná večera podnikateľov euroregiónu.
  Miesto konania: Termálne a zážitkové kúpalisko „Aquasziget“
 • 18:30 Zapálenie kahancov.
  Žiaci štúrovskej základnej školy a Základnej školy Attila Józsefa.
  Miesto konania: piliere mosta Mária Valérie
 • 19.00 Futbalový zápas – zápas parlamentých výberov oboch krajín. Miesto konania: športová hala na terasách
 • 19.00 Kultúrny program na pódiu pred budovou kúpaliska „Aquasziget“
  Vystúpia:
  speváčka Gyöngyi Écsy
  tanečná skupina Kis Bojtár
  skupina Bóbita
  skupina Ghymes
  skupina Korál a speváčka Rúzsa Magdi
 • 24.00 posledná pečiatka na hraniciach, prípitok, ohňostroj
 • 0.15 ľudová veselica so skupinou Indiretta
  Miesto konania: pódium pred budovou kúpaliska „Aquasziget“

Ďalšie zaujímavosti:

 • Vianočné trhy pri pilieroch mosta (čaj, varené víno)

  Švejkovia na oboch stranách hranice

  Predaj pamiatkových hrnčekov a pohľadníc

  Polnočné kúpanie „Aquasziget“

Po polnoci okružné jazdy medzi Štúrovom a Ostrihomom (vláčik, koč,..)

21. December

 • 10.00 Živá reťaz cez most
  Študenti Gymnázia v Štúrove a „Temesvári Pelbár Ferences Gimnázium
  Miesto konania: Most Márie Valérie
 • 11.00 Performance strážcov mosta Sabina Kaeser a Thomas Hauck
  „Elvesztettem zsebkendőmet“ (Stratil som vreckovku)
  Miesto konania: Most Márie ValérieIII. Burza neziskových organizácií v Štúrove

21.11.2007
Nadácia Budúcnosť 2000, Fórum Informačné centrum a Regionálna rozvojová agentúra Južný región, spoločne usporiadali 21. novembra v Kultúrnom dome v Štúrove, už tradičnú burzu neziskových organizácií.

Podujatie ponúklo príležitosť neziskovým organizáciám fungujúcim v našom regióne aby sa formou „trhu“ predstavili širokej verejnosti. Záujemcovia mohli podujatie navštíviť v popoludňajších hodinách.

Burzu otvoril pán Ing. Attila Tóth, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región. Následne, pani Sarolta Górová, projektová manažérka Nadácie Budúcnosť 2000, oboznámila prítomných s právnym pozadím a doterajších skúsenostiach podporného systému „2%“. Pán Csaba Bereznai, riaditeľ NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégium, oboznámil prítomných s obsahom programu NCA v Maďarskej republike.

Nasledovalo predstavenie sa vystavujúcich organizácií a potom prítomných zabávala tanečná skupina Danubius.

Burzy sa zúčastnilo viac ako 20 organizácií, ktoré sa predstavili a vystavili produkty rozličného druhu, ktoré vytvorili členovia organizácií. Počas popoludnia navštívilo burzu viac ako 100 predsedov a dobrovoľníkov iných neziskových organizácií, ktorý mali možnosť nadviazať kontakt so zástupcami vystavujúcich organizácií.


Tradičný jarmok na brehu Dunaja

10.10.2007
Dňa 12. 10. 2007 vo štvrtok otvorí svoje brány tradičná jarmok „Šimon a Júda“ v Štúrove. Organizátori štvordenného jarmoku očakávajú stotisícovú návštevnosť. Návštevníkov očakávajú remeselníci, predajcovia tovarov rozličného druhu, stánky s občerstvením, stánky so sladkosťami, bohatý kultúrny program a rôzne jarmočné atrakcie. Každého návštevníka srdečne očakávajú.


Oceňovali najlepšie vína regiónu


Dňa 12. 10. 2007 vo štvrtok otvorí svoje brány tradičná jarmok „Šimon a Júda“ v Štúrove. Organizátori štvordenného jarmoku očakávajú stotisícovú návštevnosť. Návštevníkov očakávajú remeselníci, predajcovia tovarov rozličného druhu, stánky s občerstvením, stánky so sladkosťami, bohatý kultúrny program a rôzne jarmočné atrakcie.Každého návštevníka srdečne očakávajú.

10.10.2007 Rád vínnych rytierov Vinum Ister-Granum Regionis oceňoval najlepšie vína regiónu na VII. ročníku súťaže vín Márie Valérie. Práca vinárov priniesla svoj výsledok, veď zo 119 prihlásených vín porota ocenila 114. Odbornú časť súťaže nasledovalo predstavenie folklórneho súboru „Váralja“ a predstavenie Gyöngyi Écsi, ktorá zabávala prítomných svojimi piesňami, humornými rozprávkami a príbehmi.

Regionálna rozvojová agentúra južný región Štúrovo v spolupráci s Adaptatio – F s.r.o. Komárno spoluorganizovali dňa 12. 9. 2007 – 14. 9. 2007 školenie, ktoré sa uskutočnilo v budove Hotel Thermal v Štúrove. Témou školenia boli štrukturálne fondy EU na Slovensku pre samosprávy v plánovacom období 2007 – 2013. Školenia sa zúčastnilo 20 vyslancov samospráv.

26.09.2007 - Regionálna rozvojová agentúra Južný región Štúrovo v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Ister-Granum s.r. o. z Ostrihomu spoluorganizovali dňa 26. 9. 2007. valné zhromaždenie Euroregiónu Ister-Granum, ktoré sa konalo v budove mestského kultúrneho strediska v Štúrove. Témami zhromaždenia boli: Mosty na Ipli, Rybochody na Ipli, príprava euroregionálnych turistických projektov, Schengen, návrh na založenie EGTC v regióne, atď. Zhromaždenia sa zúčastnili starostovia Euroregiónu Ister-Granum.


Euroregionálna parlament podporil ďalších 8 projektov

31.5.2007

Euroregionálny parlament starostov, sa 31. mája 2007 zišiel v Konferenčnom a školiacom centre Svätého Adalberta v Ostrihome, na svojom tohoročnom druhom valnom zhromaždení. Hlavnými témami zhromaždenia boli: predstavenie nariadenia EGTC a rozhodnutie o prijatí ďalších projektov. Zhromaždeniu predsedal pán Rudolf Szép, zástupca primátora mesta Štúrovo. Na zhromaždení sa zúčastnili starostovia a odborníci daných tém.Workshop v Búči

22. 5. 2007

RRA JR organizovala workshop v Búči, ktorého sa zúčastnili vinári a vinohradníci zo Slovenska a z Maďarskej republiky. Prezentovala sa „Štúdia uskutočniteľnosti medzinárodnej vínnej cesty Ister-Granum“. Workshopu sa zúčastnilo 41 záujemcov.

Informačný seminár

16. 5. 2007

RRA JR organizovala informačný seminár pre starostov a zástupcov civilnej sféry o výzve SOP Ľudské zdroje, opratrenie 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Seminár sa uskutočnil v budove Mestského úradu v Štúrove. Prednášal aj pán Martin Slobodník, regionálny koordinátor fondu sociálneho rozvoja. Seminára sa zúčastnilo 35 záujemcov.

Medzinárodná vínna cesta v euroregióne Ister-Granum

5. 5. 2007

Ing. Attila Tóth, riaditeľ RRA JR a pani Sarolta Górová, projektová manaľérka RRA JR, prezentovali RRA JR na Medzinárodnej vínnej súťaži Ister-Granum v Strekove. Prítomných oboznámili s výsledkami štúdie s názvom „Medzinárodná vínna cesta v euroregióne Ister-Granum“.
2.12.2015

VEC: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.

 

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Termín uzávierky: 14. januára 2016 (rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky)

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·        Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·        Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 

Priority:

1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

(najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

(najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. prevencia kriminality v rizikových skupinách

(najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách);

 

4. pomoc obetiam trestných činov

(najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).

 

Upozornenie:

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy.

·        Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·        Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·        Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2016“.

·        Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osobaAk je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Podrobné informácie: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016
25.11.2015

Kultúra národnostných menšín 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016.
 
Bližšie informácie na: 
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
4.11.2015

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku - zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii. 
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

2.11.2015
Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, vrátane všetkých jej príloh.

30.10.2015
Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2
 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií - http://www.apa.sk/index.php?navID=54529.10.2015


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

viac informácií : http://www.apa.sk/index.php?navID=54727.10.2015

Môžu ryby lietať?

 

Cieľom grantovej výzvy „ Môžu ryby lietať?“ je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít.

Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. 

 

Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.

 

Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. 

Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovouvýhrou 5 000 EUR.

 

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

 

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.


http://www.lietajuceryby.org/#!aktulna-vzva/c1b34

 

 
2.10.2015

Chceš rozvíjať svoj talent?

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti.

Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

http://www.axafond.sk/vyzva/
22.09.2015

Program obnovy dediny 2016

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2016, že Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je zverejnená: http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Usmernenie č. 1 Programu obnovy dediny – Zelená dedina.
3.9.2015

Nadácia VÚB - Rozdelíme 80 000 euro pre aktívne komunity

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Oblasti podpory
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000eur.

Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január - jún 2016

Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant sa prijímajú výlučne cez elektronický systémhttps://nadaciavub.egrant.sk/ 
25.08.2015

 

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016

Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov. Preto sme sa rozhodli opäť otvoriť grantový program e-Školy pre budúcnosť aj pre školský rok 2015/2016.

Program sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby, medzi ktoré patrí aj stále intenzívnejšie a bežnejšie využívanie komunikačných technológií žiakmi základných a stredných škôl. S tým súvisí aj množstvo rizík, ktorým musia deti a mladí ľudia čeliť.

Tento rok otvárame druhý ročník programu so zámerom zvýšiť záujem učiteľov, ale aj rodičov o problematiku rozumného a zodpovedného využívania internetu deťmi.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU

 

Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:  základných škôl, špeciálnych základných škôl, všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

Aj s týmto zámerom navyšujeme rozpočet oproti minulému roku na 50 000 €.

Maximálna čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.

Uzávierka prijímania projektov: 1. október 2015

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016  

 
13.8.2015

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2016.

Žiadateľ:
- je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky
- má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK
- má vyrovnané všetky záväzky voči NSK

Národná kultúrna pamiatka:
- nachádza sa na území Nitrianskeho kraja
- evidovaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
- je, resp. bude spoločensky vhodne využívaná
- je užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou a je zabezpečovaná jej základná ochrana v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a rozvojom NSK

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 3 320,- €

Spoluúčasť: minimálne do výška 50 % predpokladaných nákladov

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.10.2015

6.8.2015

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 03. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR a spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy.

Usmernením dochádza k zmenám v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
28.07.2015


Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

 Termín uzávierky: 45 dní od vyhlásenia výzvy (výzva bola vyhlásená dňa 27.7.2015)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 500 000 €.

Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 

3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, napríklad nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 

4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-financovanie-projektov-v-oblasti-prevencie-kriminality
13.7.2015

Nová výzva - Environmentálny fond – Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

 

Oprávnení žiadatelia:

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

- samosprávny kraj,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

- výmena otvorových výplní (okná, dvere),

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

- práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016

 

maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienkyminimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane),

 v elektronickej aj písomnej forme.

 

 

http://www.envirofond.sk/sk/novinky.html?conf=zlY41C-XD3xIZeaSGObuBq1OqNTMCGwklhiao9BSn-8_
2.7.2015

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotáciepre rok 2016 je do 30.10.2015.
23.06.2015

Nová výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Číslo výzvy: 7/PRV/2015
Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4 - Podpora  na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=5211.06.2015

Štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne

08.06.2015 - SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
4.5.2015
Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidielna už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s
24.04.2015

Nová výzva - Environmentálny fond - Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 - C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom(odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).

Oprávnení žiadatelia: 
-  obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
-  združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb.

Maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015.

Termín na predloženie žiadostí je do 17.07.2015.
15.4.2015

OPVaV-2015/1.1/03-SORO

Názov výzvy: Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO 
Operačný program Výskum a vývoj 
Prioritná os 1
 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie 1.1
 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Dátum vyhlásenia: 20.03.2015

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17.06.2015

Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 60 000 000 EUR 


http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20151103-soro/
18.3.2015

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015.

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia. 

 

Oblasti podpory:

- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;

- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;

ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

 

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 

Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur.

 

Nadácia zároveň očakáva, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,

pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;

prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

 

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

 

Nadácia nepodporí aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné nákladyOdmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

samospráva – obec alebo mesto;

mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

 

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

 

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti:

Do elektronického formulára projektu na stránke podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia;

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15.4.2015

 http://www.nadaciaslsp.sk/clanok/otvoreny-grant-obce-blizsie-k-vam-2015-1
10.3.2015

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2015
24.2.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

 Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.
11.2.2015

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 EurMaximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

http://opz.health-sf.sk/mz-sr-vyhlasilo-vyzvy
6.2.2015

Informácie o výzve Nadácie J&T – Grant pre právnické osoby (Ľudia chorí s handicapom). 


Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie. Cieľovou skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb.


Podrobné informácie o výzve nájdete tu:

http://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html
4.2.2015

Dotácie z Ministerstva financií SR v roku 2015
3.2.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
 • prístavba materských škôl formou modulov,
 • prístavba materských škôl formou nadstavby,
 • výstavba nových materských škôl formou modulov,
 • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

26.01.2015

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
14.1.2015

Dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Obce môžu žiadať MDVRR SR o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €. 

viac na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

7.1.2015

Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave


Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva - EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.
Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.29.12.2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/

28.11.2014

Kultúra národnostných menšín 2015

 

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Výška dotácie: od 500,- do 150 000,- €.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu

Termín podávania žiadostí je do 19. januára 2015.

Bližšie informácie:http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
11.11.2014

Zelené oázy 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 


Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

7.11.2014

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015.

Informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 vo formáte PDF Vám zasielame aj v prílohe e-mailu.

V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 %oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu danenie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu prácenie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovnenie starším ako tri mesiace.

 
- aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátaneuznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľanie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.


http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

24.10.2014

Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015.

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty)

Oprávnení žiadatelia:

·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 Financovanie a spolufinancovanie:

·         Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·         Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je1 328 000 €.

 Priority:

1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

 2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

 3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách(deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

 4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií(film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).

 Upozornenie:

·         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť.

·         Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015.

·         Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·         Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

·         Žiadosti v inej ako hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.

·         Všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·         Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·         Pri zaslaní poštou je na obálke potrebné napísať „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2015“.

·         Adresou na predkladanie žiadosti je príslušný okresný úrad v sídla kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt(FO), resp. sídlo (PO). Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015
3. 11. 2014

Výzva KaHR-31DM-1401

 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

 

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Cieľom pomoci je:
- vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
- vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
- rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
- nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
- obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
- zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
- rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
- existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
- iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

 

https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

31.10.2014

Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlásilo priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie.
Kód výzvy KaHR–21DM–1402
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €. 

SPACE