SPACE
Sk
Hu
En
De

Aktivity


Hlavné aktivity agentúry:
  1. Spolupráca so subjektami štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy pri formulácií cieľov regiónu.
  2. Informačná činnosť o EÚ, štrukturálnych fondoch, aktuálnych grantových schémach, výzvach ako aj v iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju.
  3. Poskytovať konzultačný a podporný servis pre všetky sektory – verejný, súkromný a mimovládny v oblasti čerpania cielených finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, grantových schém nadácií, fondov, ministerstiev a iných domácich a zahraničných subjektov.
  4. Poradenstvo a konzultácie pri tvorbe projektových zámerov so subjektami podnikateľskej sféry a samosprávy. Odborné spracovanie projektov a žiadostí v rámci jednotlivých grantov pre podnikateľské subjekty, obce a ďalšie organizácie. Využitie spolupráce externých odborníkov podla potreby.
  5. Vypracovávanie stratégií a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a regiónu.
  6. Propagácia nášho regiónu a jeho príležitosti doma i v zahraničí.
  7. Napomáhanie vybudovania partnerstiev na regionálnej a miestnej úrovni. Rozvoj spolupráce so školskými zariadeniami, strednými a malými podnikateľmi.
  8. Spracovávanie štúdií na analýzu regiónu z hľadiska investičných a obchodných príleľitostí. Analýza a zmapovanie zón vhodných na rozvoj priemyslu, cestovného ruchu.
  9. Koordinovanie a príprava prostredia na štrukturálne fondy EÚ rozvíjaním interregionálnej a cezhraničnej spolupráce.
  10. Organizovanie a účasť na prednáškach, seminároch, konferenciách, kurzoch, ktoré sú priestorom pre aktívnu diskusiu a výmenu názorov. Organizovanie školiacich programov a účasť na výstavách.

SPACE